Publikasjon

Etablering av selvbygde, midlertidige oppvandringsfeller for fisk: Tiltak rettet mot uttak av pukkellaks

Om publikasjonen

Tiltak rettet mot uttak av pukkellaks.

Pukkellaks er en uønsket introdusert art i norske vassdrag. Den mest effektive måten å hindre reproduksjon på er å fange pukkellaksen i det den vandrer opp i elvene for å gyte. I små elver kan dette gjøres med enkle, selvbygde fiskefeller. Gjennom denne veilederen ønsker Miljødirektoratet å bidra til at grunneiere, lag og foreninger kan vurdere om etablering av fiskefelle kan være aktuelt i deres elv. Veilederen beskriver hvilke byggemåter og materialvalg som kan være hensiktsmessige med tanke på driftsutfordringer og hensynet til minimal påvirkning på stedegen fisk (laks, sjøørret og sjørøye).