Publikasjon

Klimatiltak under innsatsfordelingen: Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Om publikasjonen

Klimakur 2030 ble publisert i januar 2020. Miljødirektoratet har oppdatert deler av kunnskapsgrunnlaget.

I januar 2020 leverte en rekke fagetater, på oppdrag av regjeringen, Klimakur 2030. Rapporten analyserte potensialet for å redusere klimagassutslipp omfattet av innsatsfordelingsforordningen (Effort Sharing Regulation, ESR), omtalt i Klimakur 2030 som ikke-kvotepliktige utslipp.

Analysen omfattet også tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp av CO2 fra skog og annen arealbruk.

Det er nå to år siden Klimakur 2030 ble levert, og det har skjedd viktige endringer som påvirker analysen. Endringene omfatter forslag til ny beregningsmetodikk for utslippsbudsjett fra EU, oppdaterte utslippsframskrivinger og endrede regler for rapportering på negative utslipp.

I dette notatet analyserer Miljødirektoratet effekten av disse endringene. Analysen omfatter ikke en oppdatering av enkelttiltak, men i lys av at det har gått to år siden Klimakur 2030 har vi endret innfasingen av en del tiltak.