Publikasjon

Plan for kalking av vassdrag i Norge: Handlingsplan for perioden 2022 - 2026

Om publikasjonen

Handlingsplan kalking av vassdrag, perioden 2022 - 2026

Forsuring av vann og vassdrag, og senvirkninger av dette, er et av de alvorligste miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfold.

Kalking er et viktig tiltak for å redusere effektene av sur nedbør. Handlingsplanen for kalking vil gjelde for 2022–2026, og gir føringer og prioriteringer for kalkingsvirksomheten i planperioden.

Rapporten "Nytte og kostnader ved kalking av laksevassdrag" er utarbeidet av Miljødirektoratet som et bakgrunnsdokument til handlingsplanen for perioden 2022-2026.