Publikasjon

Kraftbehov til transport: Nullutslippsscenarier for 2050

Om publikasjonen

Rapporten analyserer kraftbehov til transportsektoren.

Denne rapporten estimerer behovet for kraft til elektrifisering og til produksjon av alternative drivstoff til transport i to ulike nullutslippsscenarier: et scenario hvor det fortsatt er transportvekst, og et med null transportvekst. Begge scenariene når null utslipp av CO2 i 2050.

I vekstscenariet er direkte forbruk av elektrisitet i transportsektoren estimert til 34 TWh i 2050. Når også produksjon av drivstoff inkluderes, blir det totale kraftbehovet mer enn 60 TWh i 2050.

I nullvekstscenariet, hvor transportmengden holdes konstant på 2019 -nivå, er direkte forbruk av elektrisitet i transportsektoren estimert til 24 TWh i 2050, og 44 TWh inkludert kraft til produksjon av drivstoff.

Mye transport kan unngås eller flyttes til mer energieffektive transportformer. En mer energieffektiv transportsektor vil gi mindre behov for kraft og være mindre ressurs- og arealkrevende.