Publikasjon

Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden: Rapport for året 2021-2022

Om publikasjonen

Denne rapporten presenterer status for tiltakene som skal bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Tiltaksgjennomføring for flere av innsatsområdene har fått et løft dette første året av planperioden, spesielt er det gjort mye for å styrke virkemiddelsiden for jordbruk og avløp i inneværende år.

Det er langt frem til at alle nødvendige tiltak er gjennomført.

Det er også et stort gap mellom dagens tilstand og de ambisiøse miljømålene som Stortinget har satt, og som alle sektorer skal følge opp.

Det er viktig å prioritere kraftfulle tiltak som er direkte knyttet til forbedring av miljøtilstanden i fjorden på dette tidspunktet i planperioden. Dette gjelder særlig tre forhold; Utslippsreduksjoner, redusert utbygging i strandsonen og en restriktiv fiskeriforvaltning.

Årets rapportering viser at budskap om supplering og forsterking ikke er tilstrekkelig ivaretatt av alle fagetater, og det er viktig at dette følges opp særskilt i det videre arbeidet.