Publikasjon

Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF): Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030

Om publikasjonen

Rapport om hvordan Norge kan tette eller redusere gapet til netto null-målet fram mot 2030 i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF).

Rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om hvordan Norge kan tette eller redusere gapet til netto null-målet fram mot 2030 i skog- og arealbrukssektoren (LULUuCF).

Rapporten presenterer en overordnet tiltaksanalyse:

  • Første del av rapporten beskriver skog- og arealbrukssektoren i klimagassregnskapet og regelverk som regulerer arealbruk, samt omfanget av arealbruksendringer historisk.
  • Andre del av rapporten beskriver mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra arealbruksendringer frem mot 2030 og konsekvenser av disse tiltakene for naturmangfold og for næring og andre samfunnsinteresser.
  • Siste del av rapporten beskriver avveiinger mellom arealbruk og aktivitet som reduserer utslipp i andre sektorer, samt hva som skal til for å redusere utslipp i sektoren innen 2030.

Fire direktorater står bak rapporten

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.

Miljødirektoratet har koordinert arbeidet.