Publikasjon

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2021: tabeller, figurer og kart

Om publikasjonen

Resultater og kommentarer til den årlige beregningen av tilførsler av nitrogen og fosfor til Norges kystområder.

Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler av nitrogen og fosfor til definerte områder av norskekysten for årene fra 1990 til 2021.

Data fra 1985 er inkludert basert på tidligere modelleringsarbeid i enkelte områder.

Det er gjort beregninger av tilførsler til norske vannregioner (jfr. Vannforskriften) og norske havområder (de såkalte forvaltningsplanområdene).

Kildene som inngår i beregningene er utslipp fra kommunal avløpssektor, industri, akvakultur, jordbruk og bakgrunnsavrenning.

31.03.2023: Dette er en endret og korrigert versjon av rapport som er publisert tidligere.