Publikasjon

Vurdering av sigevann fra deponier i Norge

Om publikasjonen

Faktagrunnlag for sigevann fra deponier i Norge.

Nibio, Niva og NGI har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet faktagrunnlag for sigevann fra deponier i Norge. 

Faktagrunnlaget er tenkt å være til hjelp for saksbehandlere hos forurensningsmyndighetene for vurdering og regulering av sigevannsutslipp fra deponier. 

I tillegg skal det være grunnlag for videre utvikling av dagens veiledere.