Publikasjon

Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden: Rapport for året 2022-2023

Om publikasjonen

Denne rapporten presenterer status for tiltakene som skal bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Årets rapportering viser at det gjøres en betydelig innsats på mange av innsatsområdene i planen. Selve gjennomføringen av tiltakene går imidlertid for sent i hht. regjeringens ambisjon. Det er også slik at flere av tiltakene ikke vil være gjennomført i løpet av planens tidsramme, særlig innen avløpsområdet. Av den grunn vil heller ikke målene om en ren og rik fjord nås innen planperiodens utløp i 2026.

Det er viktig å understreke at det er mulig å snu den negative trenden i Oslofjorden, og oppnå de miljømålene som Stortinget har satt, forutsatt at tiltakene gjennomføres i hht. planens intensjon. Arbeidet vil imidlertid ta tid, og det vil kreve betydelige ressurser. I illegg vil det ta tid for økosystemet å tilpasse seg en situasjon med redusert påvirkning.