Publikasjon

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport: Vannkjemiske effekter 2022

Om publikasjonen

I rapporten presenteres data fra overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster i 2022.

Overvåkingen omfattet 78 tidstrendsjøer, seks vann på Jarfjordfjellet i Øst-Finnmark påvirket av forurensning fra industri i Nikel i Russland, seks feltforskningsstasjoner i små nedbørfelt, og to overvåkingselver som tidligere ble kalket. Det tas årlige prøver i innsjøene, månedlig i elvene og ukentlig ved feltforskningsstasjonene.

Konsentrasjonen av sulfat i tidstrendsjøer i hele Norge har avtatt betydelig siden 1986. De siste seks årene er det imidlertid tegn til at nedgangen har stagnert i innsjøene. Nitratkonsentrasjon har også avtatt, spesielt i perioden 1995-2006, deretter har nedgangen fortsatt med mindre styrke. Nedgangen i sulfat og nitrat har siden 1986 gitt økning i pH og syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i labilt aluminium (LAl), i alle deler av landet. For sulfat og nitrat ser vi også klar antydning til at endringene er i ferd med å flate ut. Oppsummert ser vi generelt en utflating, og i enkelte tilfeller en reversering, av trendene i vannkjemi i tidstrendsjøene de siste årene. Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av redusert påvirkning av sur nedbør, men også økt påvirkning fra klimaendringer og endret arealbruk, som muligens har ført til økt innhold av svake humus- og karbonsyrer.

Innsjøene i Øst-Finnmark, som ble påvirket av luftforurensing fra smelteverket og kullkraftverket i Nikel, har blitt mindre sure siden 1987. Smelteverket ble nedlagt 23. desember i 2020, noe som har ført til at konsentrasjon av ikke-marint sulfat i 2022 var den laveste som hittil har blitt registrert i overvåkingsperioden. Nivåene i 2022 av arsen, kadmium og kobolt var de laveste som er registrert i overvåkingsperioden.