Publikasjon

Avfallsplaner i havner: Veileder

Om publikasjonen

Veilederen utdyper kravene som forurensningsforskriften kapittel 20 stiller til avfallsplaner i havner.

Alle havner skal ha en ordning for mottak av avfall fra skip som anløper havnen, og skal være tilpasset behovet til skipene som vanligvis anløper havnen.

Mottaksordningen skal beskrives i en avfallsplan som skal være godkjent av Statsforvalteren i det aktuelle fylket. Intensjonen i lovverket er både å forebygge og redusere marin forsøpling ved at skip får tilgang til tilstrekkelige mottak i havnene de normalt anløper.