Publikasjon

Kartlegging av marint biologisk mangfold

Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013. Dette er en eldre publikasjon fra tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT) / Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) eller Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Om publikasjonen

Målet for kartlegging av marint biologisk mangfold er å få oversikt over mangfoldet av de viktigste naturtypene i våre kyst- og havområder.

Denne håndboka beskriver hvilke naturtyper som skal kartlegges.

Håndboka er en revidert utgave i 2007 av håndbok 19 som kom ut i 2001.