Publikasjon

Klimakur 2020: Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020

Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013. Dette er en eldre publikasjon fra tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT) / Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) eller Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Om publikasjonen

Klimakur 2020 inneholder tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020.

I stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (klimameldingen) varslet regjeringen at den vil legge fram en vurdering av klimapolitikken og behovet for endrede virkemidler for Stortinget i 2010.

Rapporten inneholder grunnlagsmateriale for en slik vurdering