Publikasjon

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013. Dette er en eldre publikasjon fra tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT) / Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) eller Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Om publikasjonen

Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forventet regelverksutvikling er en viktig driver for utviklingen av miljøteknologi. På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har Menon kartlagt nylig gjennomførte regelendringer og regelendringer man vet kommer i nær fremtid og angitt nye teknologier det trengs å utvikles for å møte de nye kravene. I tillegg kartlegger rapporten fremtidige teknologiske utfordringer i ulike næringer som trengs å løses i frem i tid. Gjennom å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for bedrifter, virkemiddelaktører og bransjer som regelverket vil ha betydning for kan disse være rustet for å møte fremtidige trender og eventuelle nye krav som måtte komme.

Utgangspunktet for rapporten er knyttet til at lovgivning og miljøregulering kan være viktige drivere for teknologiutvikling. Innen noen teknologiområder eksisterer ikke etterspørsel og videreutvikling uten offentlige reguleringer og krav.1 Samtidig kan ulike næringer ha ulikt perspektiv på hvordan reguleringer og lovgivning slår ut i teknologiutvikling. Eksempelvis er det en utbredt frustrasjon innen avfallshåndtering, miljøovervåkning og beredskap knyttet til offentlig unntakspraksis gjennom bruk av midlertidige tillatelser. Slike forhold kan eksempelvis redusere innovasjonsinsentiver, slik at nødvendig teknologi ikke utvikles. Prosjektet skal dekke bredt og dekke regelendringer innen flere relevante større næringer i Norge .

Gjennom prosjektet har vi intervjuet over 60 informanter fra Klif, bransjeorganisasjoner, bedrifter, miljøorganisasjoner, departementer, universiteter og forskningsinstitusjoner. Fra informantene opplevde vi stort engasjement knyttet til problemstillingen som prosjektet tok opp. Vi vil gjerne takke alle disse for å ha gitt av sin tid.