Pukkellaks har stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander. Annethvert år trekker den opp i elvene for å formere seg (gyte). Da utgjør den et problem.

All pukkellaks dør etter gyting og råtner i store mengder i elvene om høsten. Dette påvirker både vannkvaliteten og andre arter negativt. Arten har spredt seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland. 

Sommeren 2023 er det ventet at et stort antall pukkellaks forsøker å ta seg opp i elvene i Finnmark og deler av Troms. Her kan du følge med på antall pukkellaks som blir stoppet med organiserte tiltak: 

Forslag til handlingsplan

Miljødirektoratet har fått utarbeidet et forslag til handlingsplan. Behovet for tiltak kan være større enn det som framkommer av planen. Det utarbeides en ny versjon av planen når tiltakene i 2023 er evaluert. 

Tiltak og metoder

Et hovedtiltak i handlingsplanen er å etablere fiskefeller nært munningen i den enkelte elv. Dette gjør det mulig å sortere ut pukkellaksen før den kommer opp i vassdraget.

Dermed vil pukkellaksen verken kunne gyte, forstyrre sportsfisket eller forringe vannkvaliteten når den dør. En stor del av fangsten kan brukes som mat, og det lages produkter av både filet og rogn av pukkellaks.

Metodene som ble brukt ved forrige pukkellaksinvasjon i 2021 finner du omtalt i denne rapporten:

Test av ulike felletyper

Statsforvalteren i Troms og Finnmark kjøpte inn og prøvde ut ulike typer fiskefeller i 2022. Utprøvingen ble gjort i samarbeid med lokale fiskeforeninger. Konstruksjon av fellene var basert på råd fra den nasjonale kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks.

Erfaringene fra testperioden var gode. Det er nå kjøpt inn et større antall fiskefeller til bruk i sesongen 2023. Det er også mulig å bygge billige og enkle feller i små vassdrag. 

For de største elvene skal det gjennomføres en utredning som gir svar på hva som er mulige tiltak.

Uttak av pukkellaks i sjøen

Pukkellaks er en anadrom laksefisk. Ordinært fiske i sjøen reguleres derfor av de samme reglene som for laks, sjøørret og sjørøye. Redskaper og fisketid i ulike regioner er regulert med hensyn til statusen for sårbare bestander av de naturlig forekommende artene.

Ved forrige pukkellaksinvasjon i 2021 ble det fanget 38 930 pukkellaks i sjølaksefisket. Dette utgjorde omlag 25 prosent av den totale fangsten i Norge.

Uttaket i sjølaksefisket bidrar som et supplement til hovedtiltaket som er å sortere ut pukkellaks i fiskefeller i elvemunningene.

Aktører i arbeidet med å bekjempe pukkellaks

I Norge samarbeider flere aktører om å bekjempe pukkellaks.

Nasjonal kompetansegruppe

Miljødirektoratet har etablert en nasjonal kompetansegruppe som skal gi råd om hvordan pukkellaks kan bekjempes.

Relevante lenker

Kontaktpersoner