Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Reach er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften.

Reach-forordningen er under endring

Som følge av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, vil Reach-forordningen bli vesentlig revidert og styrket for å oppnå bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier.

Reach identifiserer og regulerer kjemikalier

Reach er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

Virksomhetene har et stort ansvar i å vite og dokumentere hva de lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir med Reach tilgjengelig for alle.

Dette er et viktig informasjonsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å regulere farlige stoffer, men også som kilde til informasjon for andre, som virksomheter og forbrukere.

Registrering

Virksomheter må registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa. De må dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø, før de kan omsettes på markedet.

Plikten til å registrere gjelder de som lager eller importerer (til EU/EØS) årlige mengder på 1 tonn eller mer av et stoff, alene eller i blanding. I enkelte tilfeller gjelder også plikten for stoffer som inngår i faste produkter, hvis stoffene frigjøres fra produktet med hensikt.  

Kjemikaliebyrået Echa har med Reach verdens største stoffdatabase, med informasjon om over 22000 registrerte stoffer som importeres til eller produseres i EU/EØS i årlige mengder på 1 tonn eller mer.

Evaluering

Myndighetene gjennomgår dokumentasjonen i virksomhetenes Reach-registreringer i tre ulike prosesser. Virksomhetene kan bli pålagt å sende inn mer informasjon.

Kandidatlista

Stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC, substances of very high concern) føres opp på kandidatlista. Stoffene er kandidater til videre regulering.

Virksomheter må informere kunder og myndighetene ved omsetning av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, og legge inn informasjon i Scip-databasen hos Echa.

Autorisasjon

SVHC-stoffer som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø føres opp på Reach vedlegg XIV. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke disse stoffene må søke om autorisasjon. 

Restriksjon

Reach vedlegg XVII inneholder stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt.

Informasjon i forsyningskjeden

Leverandører av farlige kjemikalier skal levere sikkerhetsdatablad (SDS) til sine kunder. Et sikkerhetsdatablad gir informasjon om egenskaper og angir vernetiltak for de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier.

Virksomhetenes plikter

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er sammen med Arbeidstilsynet ansvarlig myndighet for Reach. Miljødirektoratet er koordinerende myndighet i Norge og gjennomfører endringer i Reach i norsk regelverk, med unntak av den delen av regelverket som blant annet omhandler sikkerhetsdatablader, der Arbeidstilsynet har ansvaret.

Mer om Miljødirektoratets arbeid

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å regulere kjemikalier i EU/EØS og har representanter i komiteer og ekspertgrupper tilknyttet Reach.

Miljødirektoratet, EU-landene og Echa utarbeider forslag om regulering av stoffer. Innspill kan gis blant annet i offentlig høring. Etter grundig gjennomgang i Echas ekspertkomiteer gir Echa sin anbefaling til EU-kommisjonen, som fatter de endelige vedtakene.

Miljødirektoratet deltar også i arbeidet med gjennomgangen av virksomhetenes registreringer (Evaluation).

Miljødirektoratet, DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører på sine ansvarsområder tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.

Relevante lenker