Virksomhetene har ansvar for å dokumentere trygg bruk av sine kjemikalier før de kan omsettes på markedet. De farligste stoffene reguleres av myndighetene.

Reach er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006)) som i Norge er gjennomført i forskrift om registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften).

Hvorfor er Reach viktig?

Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

Virksomhetene har et stort ansvar i å vite og dokumentere hva de lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir med Reach tilgjengelig for alle. Dette er et viktig informasjonsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å regulere farlige stoffer, men også som kilde til informasjon for andre, som virksomheter og forbrukere.

Virksomhetenes plikter

Hvilke plikter en virksomhet har, er blant annet avhengig av hvor i forsyningskjeden virksomheten befinner seg, for eksempel om den lager, importerer eller bruker kjemikalier. En virksomhet kan dermed ha flere sett med plikter, og må selv vurdere om de er omfattet av Reach-regelverket.

Registrering til Echa

Virksomheter som produserer eller importerer stoffer til EU-/EØS-området, må registrere til det europeiske kjemikaliebyrået Echa.

Plikten til å registrere gjelder årlige mengder på 1 tonn eller mer av et stoff, alene eller i blanding. I enkelte tilfeller gjelder også plikten for stoffer som inngår i faste produkter, hvis stoffene frigjøres fra produktet med hensikt.  

Kravene til å dokumentere stoffenes egenskaper og trygg bruk for helse og miljø er omfattende. Virksomheter med samme stoff må samarbeide om deling av data og kostnader. Det finnes endel unntak fra plikten til å registrere.

Levere og bruke sikkerhetsdatablad

Leverandører av farlige kjemikalier skal levere sikkerhetsdatablad til sine kunder. Brukere av kjemikalier må følge instruksjoner i sikkerhetsdatablad og sjekke at eget bruksområde er dekket i eksponeringsscenariene for stoffene.

Forbud og andre begrensninger

Stoffer på Reach vedlegg XVII har uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke.

Krav om autorisasjon

Stoffer på Reach vedlegg XIV skal substitueres, og er forbudt å bruke etter en såkalt utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt til virksomheter. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Kravet om autorisasjon gjelder uavhengig av mengden stoff og gjelder for hvert bruksområde for stoffene.

Informere om SVHC-stoffer i faste produkter

Importører til EU/EØS og produsenter av faste produkter som inneholder stoffer på kandidatlista, har meldeplikt til Echa. Alle leverandører av slike produkter har informasjonsplikt til sine kunder. På forespørsel fra forbruker plikter enhver leverandør å gi slik informasjon innen 45 dager.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er sammen med Arbeidstilsynet ansvarlig myndighet for Reach. Miljødirektoratet er koordinerende myndighet i Norge og gjennomfører endringer i Reach i norsk regelverk, med unntak av den delen av regelverket som blant annet omhandler sikkerhetsdatablader, der Arbeidstilsynet har ansvaret.

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å regulere kjemikalier i EU/EØS og har representanter i komiteer og ekspertgrupper tilknyttet Reach.

Miljødirektoratet, EU-landene og Echa utarbeider forslag om regulering av stoffer. Innspill kan gis blant annet i offentlig høring. Etter grundig gjennomgang i Echas ekspertkomiteer gir Echa sin anbefaling til EU-kommisjonen, som fatter de endelige vedtakene.

Miljødirektoratet deltar også i arbeidet med gjennomgangen av virksomhetenes registreringer (Evaluation).

Miljødirektoratet, DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører på sine ansvarsområder tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.