Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Reach er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften.

Reach-forordningen er under endring

Som følge av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, er det behov for å revidere Reach-forordningen for å oppnå bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier. Denne revisjonen er utsatt på ubestemt tid.

Etter EU-valget i 2024, som kan endre sammensetningen i Europarlamentet og Europakommisjonen, vil vi få mer informasjon om prosessen videre.

Reach identifiserer og regulerer kjemikalier

Reach er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

Virksomhetene har et stort ansvar i å vite og dokumentere hva de lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir med Reach tilgjengelig for alle.

Dette er et viktig informasjonsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å regulere farlige stoffer, men også som kilde til informasjon for andre, som virksomheter og forbrukere.

Registrering

Virksomheter må registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa. De må dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø, før de kan omsettes på markedet.

Plikten til å registrere gjelder de som lager eller importerer (til EU/EØS) årlige mengder på 1 tonn eller mer av et stoff, alene eller i blanding. I enkelte tilfeller gjelder også plikten for stoffer som inngår i faste produkter, hvis stoffene frigjøres fra produktet med hensikt.  

Kjemikaliebyrået Echa har med Reach verdens største stoffdatabase, med informasjon om over 22000 registrerte stoffer som importeres til eller produseres i EU/EØS i årlige mengder på 1 tonn eller mer.

Evaluering

Myndighetene gjennomgår dokumentasjonen i virksomhetenes Reach-registreringer i tre ulike prosesser. Virksomhetene kan bli pålagt å sende inn mer informasjon.

Kandidatlista

Stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC, substances of very high concern) føres opp på kandidatlista. Stoffene er kandidater til videre regulering.

Virksomheter må informere kunder og myndighetene ved omsetning av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, og legge inn informasjon i Scip-databasen hos Echa.

Autorisasjon

SVHC-stoffer som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø føres opp på Reach vedlegg XIV. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke disse stoffene må søke om autorisasjon. 

Restriksjon

Reach vedlegg XVII inneholder stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt.

Informasjon i forsyningskjeden

Leverandører av farlige kjemikalier skal levere sikkerhetsdatablad (SDS) til sine kunder. Et sikkerhetsdatablad gir informasjon om egenskaper og angir vernetiltak for de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier.

Virksomhetenes plikter

Aktør som bringer et stoff i omsetning (plasserer det på markedet) alene, i blanding eller i faste produkter. Kan inneha enhver av rollene nedenfor.

En fremstiller ("manufacturer") er en aktør som lager et kjemisk stoff i EU/EØS-området.

 • registreringsplikt til Echa hvis årlig fremstilt mengde av et stoff (alene eller i blanding) er ≥ 1 tonn
 • informasjonsplikt til kunder om farlige kjemikalier. Husk plikten til å klassifisere og merke i gjeldende regelverk.
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til fremstilling av et stoff
 • undersøke om det er krav om autorisasjon før omsetning og bruk av et stoff
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved fremstilling av stoffer.

En produsent ("producer") er en aktør som produserer eller setter sammen et fast produkt ("article") i EU/EØS-området.

I Reach-sammenheng defineres produsenter som etterfølgende brukere. I tillegg gjelder:

 • registreringsplikt til Echa for stoff i produktet gjelder på visse betingelser:
  • når det er tilsiktet at stoffet skal frigis fra produktet ved normal bruk og
  • årlig mengde av stoffet er ≥ 1 tonn (pr produsent, for alle produktene som inneholder dette stoffet)

 • informasjonsplikt til Echa og til kunder ved innhold av stoffer på kandidatlista (SVHC-stoffer)
 • undersøke om det er krav om autorisasjon for bruk av stoffer i produktet
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til bruk av stoffer i produktet
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved produksjon av faste produkter.

En importør ("importer") er en aktør som er ansvarlig for import av stoffer (alene, i blanding eller i faste produkter) fra land utenfor EU/EØS-området. Ved innførsel fra land innenfor EU/EØS har man i Reach-sammenheng plikter som nedstrømsbruker eller distributør.

Import av stoff, alene eller i blanding (stoffblanding)

 • registreringsplikt til Echa hvis årlig importert mengde av et stoff er ≥ 1 tonn
 • informasjonsplikt til kunder om farlige kjemikalier. Husk plikten til å klassifisere og merke i gjeldende regelverk.
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til omsetning
 • undersøke om det er krav om autorisasjon før omsetning og bruk av et stoff
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved import av et stoff eller en stoffblanding.

Import av fast produkt ("article")

 • registreringsplikt til Echa for stoff i produktet gjelder på visse betingelser:
  • når det er tilsiktet at stoffet skal frigis fra produktet ved normal bruk og
  • årlig mengde av stoffet er ≥ 1 tonn (pr importør, for alle produktene som inneholder dette stoffet)
 • informasjonsplikt til Echa ved innhold av stoffer på kandidatlista (SVHC-stoffer)
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til import av stoffer i produktet
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved import av faste produkter.

En nedstrømsbruker/etterfølgende bruker ("downstream user") er en aktør i EU/EØS-området som bruker et stoff (alene eller i blanding) i sin industri- eller yrkesvirksomhet. En forbruker er ikke en etterfølgende bruker.

Roller

Du er en nedstrømsbruker om du kan identifisere deg med en eller flere av følgende roller:

 • formulerer - lager stoffblandinger (eks. vaskemidler, maling)
 • sluttbruker - bruker stoffer eller stoffblandinger (eks. håndverksbedrifter, rengjøringsbyrå og produsenter av faste produkter ("articles")
 • kjøper kjemikalier fra leverandører innenfor EU/EØS-området, inkludert via enerepresentant for leverandør utenfor EU/EØS (artikkel 8)
 • reimportør: importerer et stoff inn til EU/EØS-området, alene eller i en stoffblanding, som opprinnelig ble fremstilt i EU/EØS og som er registrert av noen i den samme forsyningskjeden (artikkel 2(7)(c))
 • omemballerer: overfører stoff eller stoffblandinger fra en emballasje til en annen ("rebranding")

Plikter

Som nedstrømsbruker kan du ha flere plikter i Reach, avhengig av rollen din og hvilke typer kjemikalier det er snakk om.

Ved mottak av sikkerhetsdatablad/utvidet sikkerhetsdatablad:

 • følge instruksjonene nøye
 • sjekke at egne bruksområder er dekket
 • informere leverandører om ev. nye bruksområder (egne og kunders) og nye opplysninger om fare
 • hvis eget bruksområde ikke vil bli vil dekket av registreringen av stoffet:
  • utarbeide egen kjemikaliesikkerhetsrapport som skal være tilgjengelig for myndighetstilsyn
  • sende melding til Echa («downstream user report»)

Ved videresalg av kjemikalier:

 • informasjonsplikt til kunder om farlige kjemikalier, vedlegge eller innarbeide relevante eksponeringsscenarier. Husk plikten til å klassifisere og merke i gjeldende regelverk.
 • informasjonsplikt til kunder for kjemikalier uten krav til sikkerhetsdatablad (artikkel 32), omfatter blant annet
  • opplyse om registreringsnummer i Reach
  • opplyse om eventuell autorisasjon gitt eller nektet og pålagte restriksjoner
  • ev. andre opplysninger nødvendige for risikohåndteringstiltak

Hvis du skal selge en stoffblanding som du har formulert er det flere kjemikalieregelverk som gjelder

Generelle plikter ved bruk av stoffer

 • undersøke om bruk av et stoff er tillatt eller om du har informasjonsplikt
  • oppført på vedlegg XIV - krav om autorisasjon?
   Se under " Hvem må ha autorisasjon? her:
  • oppført vedlegg XVII - omfattet av en restriksjon?
   Du må sikre at din bruk er tillatt.
  • oppført på kandidatlista?
   Da kan du ha informasjonsplikt til kunder og til Echa
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach
 • forsikre seg om at "egne" stoffer er/vil bli registrert i henhold til reglene, ved å for eksempel spørre oppover i forsyningskjeden

En distributør er en aktør i EU/EØS-området som bare lagrer eller bringer i omsetning stoffer (alene eller i blanding) på vegne av tredjemann. Detaljhandlere regnes som distributører.

 • for farlige kjemikalier: videreformidle informasjon til kunder, vedlegge sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier
 • for kjemikalier uten krav til sikkerhetsdatablad: videreformidle informasjon til kunder (artikkel 32), omfatter blant annet
  • opplyse om registreringsnummer i Reach

  • opplyse om eventuell autorisasjon gitt eller nektet og pålagte restriksjoner

  • ev. andre opplysninger nødvendige for risikohåndteringstiltak

 • videreformidle informasjon fra kunder til leverandører om kunders nye bruksområder og nye opplysninger om fare

 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år

  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er sammen med Arbeidstilsynet ansvarlig myndighet for Reach. Miljødirektoratet er koordinerende myndighet i Norge og gjennomfører endringer i Reach i norsk regelverk, med unntak av den delen av regelverket som blant annet omhandler sikkerhetsdatablader, der Arbeidstilsynet har ansvaret.

Mer om Miljødirektoratets arbeid

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å regulere kjemikalier i EU/EØS og har representanter i komiteer og ekspertgrupper tilknyttet Reach.

Miljødirektoratet, EU-landene og Echa utarbeider forslag om regulering av stoffer. Innspill kan gis blant annet i offentlig høring. Etter grundig gjennomgang i Echas ekspertkomiteer gir Echa sin anbefaling til EU-kommisjonen, som fatter de endelige vedtakene.

Miljødirektoratet deltar også i arbeidet med gjennomgangen av virksomhetenes registreringer (Evaluation).

Miljødirektoratet, DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører på sine ansvarsområder tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.

Relevante lenker