Til § 12-1 Virkeområde

Deklarasjonsplikten gjelder den som først mottar deklarasjonspliktig farlig avfall fra avfallsbesitter. Med den som først mottar menes virksomheter som første gang mottar deklarasjonspliktig farlig avfall fra leveringspliktig avfallsbesitter.

Virksomheter som først mottar leveringspliktig farlig avfall kan være både private eller kommunale mottak. Alle godkjente innsamlere, mottaks- og behandlingsanlegg vil være omfattet når disse først mottar deklarasjonspliktig farlig avfall fra avfallsbesitter.

Det er sammenfall mellom gebyrplikt og plikt til å innsende gjenpart av godkjent deklarasjonsskjema, jf. § 11-11 i kapittel 11 om farlig avfall. Farlig avfall som egenbehandles eller eksporteres direkte fra avfallsprodusenten er ikke deklarasjonspliktig og dermed heller ikke omfattet av gebyrplikten.

Til § 12-2 Gebyrets størrelse 

Gebyrets størrelse er fastsatt for å dekke alle kostnader som myndighetene har med drift av deklarasjonssystemet. Gebyret er etablert for å finansiere en ordning for at myndighetene skal ha tilstrekkelig kontroll med og oversikt over all innlevering av farlig avfall. Med bedrift menes lokalt avgrenset, funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Virksomheter som drives lokalt atskilt skal regnes som egne bedriftsenheter. Denne definisjon av begrepet bedrift er i tråd med foretaksregisterets definisjon og for øvrig i tråd med etablert praksis på området.

Til § 12-3 Gebyrplikt 

Gebyrplikten er av praktiske hensyn lagt til den som først mottar deklarasjonspliktig farlig avfall fra avfallsbesitter og som dermed skal sende inn gjenpart av deklarasjonsskjema til Statens forurensingstilsyn eller den som Statens forurensingstilsyn utpeker. Fakturering kan skje månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig, avhengig av deklarert mengde og antall innsendte gjenparter av deklarasjoner. Spesielt for kommunale mottak og andre mindre mottak hvor det kommer inn relativt små mengder, vil fakturering bli tilpasset dette.

Til § 12-4 Unntak 

Det er gjort unntak fra gebyrplikten for deklarasjonspliktige farlige avfallstyper som samles inn under særskilte bransjeordninger hvis produsent/importør har tilsvarende plikter til oversikt og rapportering av avfallsstrømmen som deklareringssystemet etter forskrift om farlig avfall gir. Det forutsettes at nevnte rapportering gir de samme opplysninger som er krevd for øvrig farlig avfall, herunder leverandør, farlig avfallstype, leverte mengder, farlig avfalls egenskaper, sammensetning og innhold av bestemte miljøskadelige stoffer. Nærmere krav til dokumentasjon og oversikt i slike tilfeller vil bli fastsatt i forbindelse med Klima- og forurensningsdirektoratets godkjenning av deklarasjonsskjema for de aktuelle farlige avfallstypene. Innsamling av blybatterier etter avfallsforskriften kapittel 3 om miljøskadelige batterier er et eksempel på en bransjeordning som fyller kravet til unntak fra gebyrplikten slik denne innsamlingen er organisert i dag.

Det kan gjøres unntak fra gebyrplikten i enkelte tilfeller og det åpnes også for å nedsette eller frafalle et ilagt gebyr. Dette kan kun skje i særlige tilfeller der gebyrplikten eller gebyrets størrelse virker sterkt urimelig eller får utilsiktede konsekvenser.