Sekretariatet ligger ved andre FN-avtaler i Bonn. Konvensjonen trådte i kraft 23. juni 1979.

Offisielt navn på norsk er Bonnkonvensjonen om bevaring av trekkende ville dyr.
På engelsk er navnet The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS).