Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bernkonvensjonen) verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder.

Avtalen gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater. Den legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder.

Partsmøtene har også fokusert på Bernkonvensjonen som et mulig regionalt redskap for gjennomføring av relevante mål vedtatt i Konvensjonen om biologisk mangfold.