Formålet med Konvensjonen om biologisk mangfold er tredelt:

  • å bevare det biologiske mangfoldet
  • sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser
  • sikre en rimelig og rettferdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av genetiske ressurser.

Arbeidet er organisert for å kunne oppnå disse tre målene globalt og nasjonalt.

Cartagena-protokollen er en protokoll under konvensjonen. Den skal bidra til å beskytte det biologiske mangfoldet fra potensielle trusler fra genmodifiserte organismer. Ratifiseringen av Cartagena-protokollen er behandlet i Stortingsproposisjon nr 34 (2000-2001).

Nagoya-protokollen er en annen protokoll under konvensjonen. Protokollen gjelder rettferdig fordeling av fordeler ved bruk av arvemateriale i flora og fauna (genressurser). Den bekrefter at genressurser er underlagt statens suverenitet. Den øker rettssikkerheten for både brukere og tilbydere av genressurser, og den inneholder bestemmelser om tradisjonell kunnskap.

Offisielle navn på norsk og engelsk: 
Konvensjon om biologisk mangfold
Convention on Biological Diversity

Hverdagsnavn: CBD