Internasjonalt arbeid med persistente organiske miljøgifter (POP-er), tungmetaller (spesielt kvikksølv) og farlig avfall er viktig i norsk kjemikaliepolitikk.

Som et ledd i arbeidet deltar Miljødirektoratet aktivt i relevante faggrupper både innen UNEP, UNECE og EU for å få fram informasjon om miljøgifter og avfall og identifisere nye miljøgifter.

Det er tre multilaterale avtaler som regulerer POP-er

  • Stockholmkonvensjonen
  • Langtransportkonvensjonen
  • Baselkonvensjonen

I 2023 ble et nytt globalt rammeverk vedtatt, Global Framework on Chemicals (GFC), som skal utfylle de eksisterende avtalene og tilrettelegge for bredt samarbeid om utfordringer knyttet til mange flere helse- og miljøskadelige stoffer. Dette erstatter det gamle rammeverket, SAICM.

UNEP har felles sekretariat for de tre globale konvensjonene

Andre relevante avtaler er