Disse forurensningene ødela livsgrunnlaget for mange plante- og dyrearter i naturen. Norge hadde store miljøproblemer knyttet til forsuring, og norske myndigheter var en viktig drivkraft bak konvensjonen.

Formålet med Langtransportkonvensjonen er å begrense og gradvis redusere luftforurensningen i landene som har sluttet seg til avtalen.

Offisielt navn på engelsk og norsk:
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP)
Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning

Hverdagsnavn: Langtransportkonvensjonen