Konvensjonen ble undertegnet i byen Ramsar i Iran i 1971, og Norge var senere et av de første landene som Ratifiserte den.

Opprinnelig konsentrerte konvensjonen seg om å ivareta våtmarker som leveområde, spesielt for vannfugler. I dag favner konvensjonen langt videre. Den omfatter ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.

Offisielt navn på norsk og Engelsk: 
Våtmarkskonvensjonen
The Convention on Wetlands of International Importance

Hverdagsnavn: 
Ramsarkonvensjonen