Formålet med motorferdselloven er å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.