Kommunen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

Hvor omfattende undersøkelsene skal være i den enkelte sak må vurderes ut fra kommunens faktiske muligheter til å skaffe opplysninger. Omfanget av utredningsplikten vil variere fra sak til sak.

Det må tas hensyn til:

  • hvor god tid kommunen har
  • hvor viktig saken er
  • hvor naturlig det er at parten selv kommer med opplysninger
  • hvor enkelt det er å få tak i opplysninger
  • hvor viktig opplysningene er for vedtaket

Opplysninger av betydning for saken bør skrives ned. Dette følger av forvaltningsloven § 11d. Dette gjelder for eksempel informasjon som kommer fram i telefonsamtaler, møter eller befaringer. 

Utredningsplikt etter naturmangfoldloven

For mer informasjon om utredningsplikten etter naturmangfoldloven. Se oppgaveveilederen om naturmangfold i saksbehandlingen.

Utredningsplikt før planvedtak

Plan- og bygningsloven har egne regler om saksbehandling i forbindelse med behandlingen av plansaker. Reglene i plan- og bygningsloven supplerer reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, blant annet når det gjelder varsling, og krav til utredning.

Se veileder om behandling av reguleringsplan.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid