- Vann, hav og kyst, Avløp

Årlig rapportering for avløpsanlegg

Den ansvarlige for et avløpsanlegg plikter årlig å rapportere opplysninger om anlegget og dets utslipp til staten.

Årlig rapportering for avløpsanlegg

Avløpsrapporteringen foregår elektronisk via Altinn. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar. Fristen for rapportering er 1. mars hvert år.

Vann, hav og kyst, Avløp
01.03.2024

Kravet om rapportering gjelder avløpsanlegg som mottar avløpsvann tilsvarende 50 pe (personekvivalenter) eller mer. Slike anlegg er omfattet av kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskriften.

Rapporteringskravet gjelder også for anlegg som ikke har noen form for rensing.

Alle rapporterte avløpsdata inngår i statistikk som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapporteringen kan gjennomføres. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg finner du under "Relaterte filer" over.

Det er kun de organisasjonsnumre som oppgis for anlegget som kan benyttes i rapporteringen.

Dersom du vil endre på organisasjonsnummeret anlegget er registrert på, ta kontakt via skjemaet for spørsmål nederst på denne siden.

Nye avløpsanlegg

For registrering av nye avløpsanlegg benyttes skjemaet "Registrering av avløpsanlegg" som du finner under "Relaterte filer" ovenfor. Bruk det samme skjemaet for eventuelt eldre anlegg som vi per i dag ikke har registrert. 

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming avhenger blant annet av hvor stort anlegget er, hvor det ligger og hva slags rensekrav det har. Skjemaet tilpasses underveis basert på de opplysninger du legger inn i starten av skjemaet. For eksempel vil en del av anlegg med kapasitet mindre enn 200 pe ha enklere rapportering.

Skjemaet er utformet med mange hjelpetekster. Ved å trykke på symbolene med spørsmålstegn, åpnes en hjelpetekst helt til høyre i skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker hjelpetekstene aktivt – her ligger det nyttige definisjoner, lenker og presiseringer til hjelp for rapportører.

Det kan forekomme mindre endringer i skjemaet og hjelpeteksten i rapporteringsperioden.

Om innholdet i skjemaet

Rapporteringen omfatter opplysninger om anlegget, anleggets belastning og analyseresultater. Det er anleggets ansvar å rapportere korrekte opplysninger.

Nytt i årets skjema

Skjemaet har nå to tabeller hvor kommunale avløpsanlegg skal legge informasjon om overløpene på avløpsnettet til det enkelte avløpsanlegg.

Informasjonen vi etterspør er todelt:

  • fysiske data (eks. UTM-koordinat)
  • driftsdata (eks. antall tilfeller, vannmengde).

Til rapporteringen for 2023 (i 2024) vil vi preutfylle skjemaene med den fysiske informasjonen fra årets rapportering, slik at det er primært driftsdata du da trenger legge inn.

Koordinater

Skjemaet benytter UTM-koordinater utfra sone 33 for å vise anleggets lokalisering og utslippssted. Du ser koordinatene når du klikker deg inn på kartet i skjemaet.

Automatisk beregning

Skjemaet beregner årlig utslipp fra opplysningene du legger inn. Skjemaet beregner også konsentrasjoner for stoffene P, N, BOF, KOF og SS der rapportøren har lagt inn vannmengde og analyseverdier. Beregningene kjøres når du skifter side i skjemaet.

Representative vannprøver

Prøver tatt av avløpsvannet skal være representative for innløp og utløp jf. forurensningsforskriften § 13-12 og § 14-11. Mengden avløpsvann som går uten noen form for rensing i overløp i eller ved renseanlegget skal registreres slik at det regnes med i rensegrad.

Dersom deler av avløpsvannet går i internt overløp på anlegget, det vil si med redusert rensing, skal rapportert utløpsverdi for den enkelte prøve omfatte både renset avløpsvann og eventuelt redusert renset overløp.

Slammengde

Kommunale avløpsanlegg med kapasitet over 100 pe skal rapportere mengde avløpsslam som oppstår ved rensing av avløpsvann. Mengden skal oppgis i tonn tørrstoff.

Dersom avløpsanlegget behandler slam i råtnetank (biogassanlegg), er det mengden avløpsslam som føres inn i råtnetanken som skal føres i skjemaet. (Mengden ut av råtnetanken vil være betydelig lavere fordi slammet omdannes til gass.)

Opplasting av data i Json-fil

Vi anbefaler bruk av Json-filer når store mengder data skal rapporteres, for eksempel analyseverdier. En slik fil forenkler rapporteringsarbeidet og eliminerer tastefeil.

Json-filen kan hente data fra bedriftsinterne systemer og enkelt lastes inn i skjemaet. Et fast uttrekk til en Json-fil kan gjenbrukes årlig. For nærmere forklaring se "Import av data til skjemaet" under "Relaterte filer" ovenfor.

Opplasting av vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter, overvåkingsrapporter og liknende som vedlegg til skjemaet som informasjon til forurensningsmyndigheten.

Kvittering

Ved innsending av skjemaet får rapportøren en kvittering som viser hva han eller hun har lagt inn i skjemaet. Denne kvitteringen går også til den formelle eposten til ansvarlig enhet som for eksempel i en kommune vil være postmottaket.

Kommunen vil som forurensningsmyndighet for kap.13-anlegg også motta kvittering for private avløpsanlegg som ligger i egen kommune. Vi gjør oppmerksom på at kommunen kan kreve en mer detaljert rapportering enn det som kreves på skjema Mdir-010.

Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales)

Eller gjør følgende:

  1. Gå inn på www.altinn.no
  2. Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides
  3. Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyen
  4. Klikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"
  5. Velg "Årlig rapportering for avløpsanlegg (Mdir-010)"
  6. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen.

Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Spørsmål

For anlegg der statsforvalteren er myndighet (kapittel 14), finner du kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.