- Avfall og sirkulær økonomi

Farlig avfall: Rapportering mottak og mellomlagring

Rapporteringsplikten gjelder mottaks- og mellomlagringsanlegg for farlig avfall som har tillatelse etter forurensningsloven.

Rapportering mottak og mellomlagring av farlig avfall

Anlegg med tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall etter forurensningsloven, skal rapportere årlig innen 1. mars. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for rapporteringen til forurensningsmyndigheten. Manglende rapportering vil bli fulgt opp.

lock Denne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Avfall og sirkulær økonomi
01.03.2024

Rapporteringsplikten gjelder mottaks- og mellomlagringsanlegg for farlig avfall som har tillatelse etter forurensningsloven.

Den enkelte virksomhet er ansvarlig for rapporteringen til forurensningsmyndigheten. Manglende rapportering vil bli fulgt opp.

Nytt gebyr for behandling av rapportene

I august 2023 ble det vedtatt at det skal betales gebyr for myndighetenes behandling av egenkontrollrapportene. Gebyret tilsvarer gebyrsats 6 ved endagstilsyn, som for tiden er 3900 kroner.

Den nye gebyrordningen er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-5.

Bedriftene mottar faktura etter rapporteringsfristen 1. mars, i forbindelse med myndighetenes behandling av rapportene.

Innlogging via Altinn

Gjør følgende trinn:

  1. Før du starter bør du forsikre deg om at du riktig tilgang i Altinn. Du trenger rollen "Energi, miljø og klima".
  2. Ta kontakt med den personen i din organisasjon som styrer tilgangen i Altinn. Pass på at dere velger rett organisasjonsnummer når du får delegert rollen.
  3. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides.
  4. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyen. I nedtrekkmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet.
  5. Velg "Årlig rapportering av bioavfall, slam, EE-avfall og farlig avfall".
  6. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00: Mandag-fredag klokken 08.00-16.00.

Slik ser skjemaet ut?

Skjemaets utforming varierer avhengig av anleggets aktivitet og krav i tillatelsen.

Skjemaet består av åtte deler, del 1,2 og 8 gjelder denne rapporteringen.

Det er mulig å bevege seg fram og tilbake mellom de ulike delene i skjemaet.  Vi anbefaler allikevel å fylle det ut i stigende rekkefølge, fordi noen verdier lenger ut i skjemaet hentes inn og beregnes basert på opplysninger fra tidligere tabeller.

Det er mulig å laste opp vedlegg dersom det er relevant for rapporteringen.

Du finner hjelpetekster underveis i skjemaet, trykk på spørsmålstegnet og hjelpeteksten vises helt til høyre i skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker hjelpetekstene aktivt.

Kort veiledning til noen av sidene dere skal fylle ut

  • Del 1 inneholder kontaktinformasjon og anleggsdata. Denne siden er forhåndsutfylt med den informasjon som er registrert av forurensningsmyndigheten. Data må korrigeres dersom det er feil.
  • Del 2 er rapportering på tallfestede krav (rammekrav, utslipp til luft og vann) i tillatelse og finansiell sikkerhet. Informasjon er forhåndsutfylt av forurensningsmyndigheten og vil variere fra anlegg til anlegg. En tillatelse kan gjelde flere anlegg, men det er kun rammekravene for anlegget med tillatelse til å motta og mellomlagre farlig avfall som rapporteres i dette skjema.
  • Del 8. Her rapporteres mengde mottatt og mellomlagret farlig avfall. I tillegg rapporteres det for videre levering av farlig avfall. Anlegget må velge riktige avfallstyper (avfallsstoffnummer) fra listen. I del 8.2 gis informasjon om risikovurdering som er gjennomført ved anlegg.

Spørsmål til saksbehandler

Dersom du har spørsmål til rapporteringen, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos statsforvalteren. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.