Kommunen, statsforvalteren eller en annen statlig etat kan være rette myndighet.

Kommuner har ansvaret for:

 • forsøpling
 • kommunale miljøstasjonar for avfall
 • kommunalt avløpsvatn og private avløpsanlegg
 • lokal luftkvalitet
 • nedgravde oljetankar
 • påslepp frå motorverkstader og vaskehallar
 • støy (motorsportsbanar, skytebanar, vindmøller)

Statsforvaltaren har ansvaret for:

 • asfaltverk
 • avfallsanlegg, avfallsmottak, avfallsdeponi og avfallsforbrenning
 • interkommunale avløpsanlegg
 • biloppsamlingsplassar
 • brannøvingsplassar
 • fiskeoppdrett
 • fôrproduksjon
 • forureina sjøbotn ved skipsverft
 • flyplassar (unntatt Oslo Gardermoen)
 • forureining frå anleggsverksemd
 • grunnforureining
 • mineralsk industri - pukkverk, steinindustri og betongproduksjon
 • mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
 • næringsmiddelindustri
 • vaskeri og renserier
 • verkstadar/mekanisk industri – overflatebehandling, pulverlakkering og galvanisering med vidare
 • skytebanar
 • treforedling og trebearbeiding