Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Advarsel: Denne episoden inneholder ord som planlegging, rammebetingelser og prosesser. Men er du interessert i bærekraftig og "menneskevennlig" utvikling av lokalmiljøet, kan det hende at innholdet både er interessant og nyttig likevel.

Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet ledet et utvalg som vurdert om plan- og bygningsloven fungerer etter hensikten, og hvordan den bedre kan støtte opp under målet om bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi spør henne om hvordan kommunene kan bruke lovverket for å sikre både gode avveininger mellom ulike interesser, og samtidig bevege seg i retning av lavutslippssamfunnet. Samfunnsforskeren deler også sine tanker om hva et godt og menneskevennlig sted er, og hvordan kommunene kan ta i bruk flere virkemidler enn lovverket for å bygge gode og klimavennlige lokalsamfunn. 

Dette hører du om i episoden

Lenker til mer informasjon om noe av det du kan høre om i denne episoden.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.