Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Er kommunen din for liten til å ha en egen klimaetat? Da kan du likevel ha nytte av å høre denne episoden. Arbeidsmetodene og prinsippene kanskje like relevante for små kommuner som for store kommuner.

Bergen kommune etablerte klimaetaten høsten 2020. Stina Ellevseth Oseland ble ansatt for å lede etaten. Før hun fikk denne jobben, var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen. Der var hun i ferd med å skrive ferdig en doktorgradsavhandling om arbeidet med å lage klimaplaner i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Klimadirektøren har vært spesielt opptatt av hvordan man kan bryte ned faglige og institusjonelle siloer for å styrke klimaarbeidet. Dette er en av flere oppgaver for Stina Oseland og hennes medarbeidere i årene som kommer. Samtidig skal enheten tilby klimafaglig spisskompetanse til resten av kommunen, og ha et hovedansvar for framdrift i arbeidet med klimabudsjett, klimaregnskap, grønn strategi, sirkulærøkonomi, klimatilpasning, klimasårbarhet og kommunens egne klima- og miljøplaner.

I intervjuet snakker Oseland også om hvor viktig hun mener det er at virkemidler og tiltak i klimaarbeidet oppfattes som rettferdige, behovet for medvirkning i politikkutformingen og om kommunens tilnærming til klimatiltak som kutter utslipp utenfor egen kommunegrense.

− Jeg tror at det å få til en rettferdig klimaomstilling er det aller vanskeligste og det aller viktigste. Det kan bety bære eller briste, med tanke på de store utslippskuttene som står foran oss, sier Stina Oseland.

Uken før opptaket ble gjort, lanserte kommunen en rapport om hvordan Bergen skal få en mer sirkulær økonomi – altså mindre bruk og kast, og mer gjenbruk av ressurser. Dette har vært et viktig arbeid for klimaetaten i løpet av det drøye halvåret den har eksistert. Ifølge klimadirektøren er det sannsynligvis mye nyttig kunnskap i denne rapporten for små og store kommuner over hele landet.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.