Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

FNs bærekraftsmål er en plan for å fjerne all fattigdom, gjøre verden mer sosialt rettferdig og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030.

Det er 17 mål og 169 delmål som skal gi retning for utviklingen av offentlige tjenester, næringsliv og lokalsamfunn. Målene spenner fra å utrydde sult, sikre likestilling og god utdanning, til bærekraftig industrialisering og det å stoppe klimaendringene.

Kommuner og fylkeskommuner har krav om å legge FNs bærekraftsmål til grunn for kommunal planlegging. Men hvordan gjøre dette i praksis? Hva har kommunene gjort så langt, og hvordan bør de jobbe med dette framover?

Aase Kristine Lundberg i Nordlandsforskning har ledet arbeidet med å skrive en rapport om kommunens oppfølging for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun sier det kan være fristende for en kommune å velge seg ut enkeltmål som de er spesielt opptatt av, fokusere på disse og overse andre mål.

– Noe av det viktigste er å vurdere interaksjonene og samspillet mellom målene, og hvordan tiltak på ett område påvirker andre områder, sier Aase Kristine Lundberg.

I denne episoden forteller hun blant annet om hvordan ulike kommuner har jobbet med bærekraftsmålene på forskjellige måter, med bruk av indikatorer for status på ulike arbeidsområder, innbyggerinvolvering og systematiske vurderinger av måloppnåelse i saker som skal til behandling i kommunestyrene.

Dette hører du om i episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.