Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

For det første må vi lage helhetlige planer som ikke bare tar hensyn til utslippskutt. For det andre må innbyggerne involveres tidlig i prosessene – og lenge før de selv finner ut at de vil engasjere seg. Det sier Anders Tønnesen, seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning.

De siste årene er rettferdig klimaomstilling blitt et begrep. Det seilte oppover på agendaen etter at vi så "de gule vestene" i Frankrike og bompengeopprøret her hjemme. Men hva mener vi egentlig med rettferdig omstilling? Kan vi måle rettferdighet, og er det noen former for rettferdighet som vi snakker mye om og andre som får lite oppmerksomhet?

Nå forskes det på rettferdig omstilling i Norge, gjennom forskningssamarbeidet Include. Det er seks forskningsinstitusjoner og 24 partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor som på ulike måter utforsker hvordan vi kan få til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.

Anders Tønnesen er engasjert i Include-prosjektet og forsker på klimavennlig byutvikling, bilbruk, areal- og transportpolitikk og hvordan ulike tiltak kan gi fordeler og ulemper for ulike grupper i befolkningen. I denne episoden har vi spurt ham om hva han mener skal til for å lykkes med klimaarbeidet i kommunene, uten at det stopper opp på grunn av misnøye og mistillit hos innbyggerne.

Dette hører du om i denne episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.