Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Ett av målene er å beholde skogholt, "hundremeterskoger" og parker i områder som er regulert til bebyggelse.

Ønsket om å bevare natur sammenfalt med behovet for å unngå utbygging som vil kreve svært store investeringer i infrastruktur og tjenester. Kommunen så også at de hadde betydelige arealer nær etablerte sentre og transportknutepunktet som kunne utnyttes mer effektiv.

Ifølge miljøorganisasjonen Sabima, er det nå i overkant av 30 kommuner som på ulikt vis har satt mål om arealnøytralitet.  Nordre Follo var en av de første som nedfelte prinsippet i politisk vedtatte planer. Snart skal kommunestyret vedta en ny arealdel i kommuneplanen, og her foreslår kommunedirektøren å gjøre om store områder fra boligformål til naturområder.

I denne episoden forteller Anne Holten og Ane Tingstad Grav om hvordan de jobber med arealnøytralitet, fordelene de ser ved å følge dette prinsippet og utfordringene de møter på veien. Anne Holten er områdeleder for samfunn, klima og miljø, og Ane Tingstad Grav er arealplanlegger og prosjektleder for sluttbehandling av kommuneplanen. 

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.