info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 25.05.2023 – 25.05.2023

Produsentansvar for emballasje

Har du innspill til forskriftsendringer for produsentansvaret for emballasje?

Sted: Grensesvingen 7, Oslo
Tid: 14:00-15:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har fått oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å utarbeide konkrete forslag til forskriftsendringer for produsentansvaret for emballasje.

Endringene skal sikre at ordningen blir robust, effektiv og støtter opp om sirkulær økonomi, og at vi overholder EUs minimumskrav for produsentansvar. De skal være i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger om videreutvikling av produsentansvaret i Norge relatert til emballasje.  

En av anbefalingene er å innføre krav om at produsent gjennom returselskap skal dekke nødvendige kostnader til avfallshåndtering, noe som betyr at vederlaget fra produsentene skal dekke kostnadene for separat innsamling og påfølgende transport og netto behandling av emballasjeavfall (se kapittel 3.3.2 i rapporten).   

Vederlaget fra produsentene skal ikke overstige de kostnadene som er nødvendige for å yte avfallshåndteringstjenester (separat innsamling, transport og behandling av avfall) på en kostnadseffektiv måte.

Størrelsen avtales mellom aktørene, men regelverket med veiledning skal gi tydelige føringer om kostnadselementer som produsentene skal dekke og hva som er nødvendige kostnader 

Ønsker innspill 

Miljødirektoratet ønsker konkrete innspill på hvilke kostnadselementer som bør inngår ved beregning av vederlaget for finansiering av separat innsamling og påfølgende transport og behandling for emballasje.

Vi ber om innspill til hvilke forhold som bør omtales i en veileder, og om det bør innføres krav om tredjepartsverifikasjon av at returselskapene bruker prinsippene for kostnadsdekning riktig. Innspillenes kan gis muntlig i møtet, og ev sendes skriftlig i etterkant (maks 2 siders innspill).   

Holde innlegg? 

Send en epost til Mette Follestad dersom du ønsker å forhåndsmelde et innlegg. Det vil også være mulig å melde seg på med innlegg under møtet. 

Foreløpig program 

13:50: Konferansesenteret åpner 

14:00 – 14:05: Miljødirektoratets oppdrag om å gjennomgå produsentansvar og vår anbefaling for produsentansvar for emballasje v/Hege Rooth Olbergsveen 

14:05-14:10: EUs minimumskrav til utvidet produsentansvar med fokus på krav om kostnadsdekning v/Mette Follestad 

14:10- 14:55: Korte innlegg fra deltakerne.  

14:55 -15:00: Oppsummering ved Hege Rooth Olbergsveen 

Påmelding 

Du må registrere deg for møtet, senest 25. mai. 

Påmeldingen er avsluttet.