Styrket regulering av handel med truede arter

Flere truede og sårbare arter tas nå inn i norsk regelverk. Det får særlig betydning for importører, for eksempel ved innførsel av tropiske treslag.

Publisert 24.02.2023

Over 500 nye dyre- og plantearter er nå lagt til det internasjonale regelverket under Cites-konvensjonen. Det inneholder mer enn 38 000 arter. Beslutningen kom på et møte i november 2022.

Disse artene er nå lagt til artslistene i den norske Cites-forskriften vedlegg 1, og de nye reguleringene gjelder i Norge fra 23. februar 2023.

Dette betyr at du nå må søke de nasjonale Cites-myndighetene om tillatelse, hvis du skal handle med eller transportere eksemplarer av disse artene over landegrensene. Dette gjelder også for produkter som er laget av disse artene. I Norge er det Miljødirektoratet som gir slike tillatelser.

Arter på liste A i den norske forskriften, er direkte truet av internasjonal handel. Hovedregelen er derfor at kommersiell handel med disse er forbudt.

Arter på liste B i den norske forskriften, er sårbare og ikke direkte truet av internasjonal handel, men de kan bli det hvis ikke handelen reguleres. For disse artene er internasjonal handel tillatt, men krever altså at du søker Miljødirektoratet om tillatelse for import eller eksport.

Arter med økt beskyttelse

De nye artene på listene til Cites omfatter blant annet planter, tropiske treslag, marine arter, reptiler og amfibier.

Tropiske treslag 

I underkant av 150 tropiske treslag ble listet av Cites på partsmøte i november. Med unntak av ett treslag (Paubrasilia echinata), gjelder oppføringene tømmer, saget tre, finér, kryssfiner og bearbeidet tre av de listede artene. Følgende slekter er nå ført opp på liste B i norsk forskrift: 

  • Dipteryx spp. (cumaru, brasiliansk teak, almendrillo, og omlag 25 andre handelsnavn). 
  • Handroanthus spp., Roseodendron spp. og Tabebuia spp. (ipé, brasiliansk valnøtt, jerntre/ironwood of flere andre handelsnavn). 
  • Afzelia spp. (afrikansk mahogni, doussie, og omlag 20 andre handelsnavn). Gjelder kun afrikanske populasjoner. 
  • Khaya spp. (afrikansk mahogni, og andre handelsnavn på ulike arter i slekten). Gjelder kun afrikanske populasjoner.
  • Pterocarpus spp. (padauk, afrikansk rosewood, rødt sandeltre, og flere andre handelsnavn). Gjelder afrikanske populasjoner, med unntak av P. erinaceus, P. santalinus og P. tinctorius, som er listet globalt. 

Merk at listingen av Dipteryx spp, Handroanthus spp., Roseodendron spp. og Tabebuia spp. er vedtatt med utsatt ikrafttredelse, og krav om CITES-tillatelser gjelder først fra 25. november 2024.

Det gjøres oppmerksom på at arter listet i norsk Cites-forskrift vedlegg 1, ikke reguleres av EUs tømmerforordning. For treslagene omtalt over, betyr dette at norske importører må forholde seg til regler for innførsel under Cites, og ikke EUs tømmerforordning.

Et treslag med unike egenskaper som er mye brukt i musikkinstrumenter er brasiltre, Paubrasilia echinata (fernambuk, bresilja). Det ble vedtatt å endre vilkårene for denne arten, som betyr at re-eksport av ferdige musikkinstrumenter, tilbehør og ferdige deler ikke lenger krever Cites-tillatelse. Dette gjører det enklere å reise med eksemplarer som tidligere er lovlig eksportert fra opprinnelseslandet Brasil. Men alle andre eksemplarer enn musikkinstrumenter er regulert og krever tillatelser, både ved import og eksport. 

Andre arter

Rosenrot (Rhodiola rosea) er en plante som vokser i Norge, og er ikke truet her. Men i mange andre land, er flere arter i denne familien truet. Hovedårsaken til det er at ville planter høstes til bruk i helsekost. Partsmøtet vedtok derfor å øke beskyttelsen for alle arter rosenrot. Arten er ført opp på liste B i norsk forskrift fra i dag. Det er derfor innført et krav om Cites-tillatelser for import og eksport av eksemplarer av denne arten, med unntak av frø og ferdige produkter som er pakket for detaljhandel.

Nærmere 100 arter av hai og skater ble også listet av Cites, for eksempel arter i blåhaifamilien, hammerhaifamilien, gitarfisker og elverokker.

Over 200 arter av amfibier og reptiler er også lagt til Cites-listene, på grunn av økt påvirkning av internasjonal handel for disse artsgruppene.

En oversikt over alle nye arter som er listet under Cites finner du her: Notification to the Parties 2022 (cites.org). Disse er nå tatt inn i den norske Cites-forskriften, vedlegg 1.

Cites-sekretariatet har sammenstilt en handelsrapport. Den viser omfanget av handelen med dyr og planter, som er regulert under denne konvensjonen. Tallene er levert fra nasjonale CITES-myndigheter.

Mellom 2011 og 2020 omfattet den internasjonale handelen med truede og  om lag 3,5 millioner Cites-forsendelser. Dette utgjør 1 300 millioner individuelle organismer, 1 260 millioner planter og 82 millioner dyr. I tillegg er 279 millioner kilo produkter rapportert i vekt.

Årlig global handel med ville dyr og planter er estimert til 220 milliarder amerikanske dollar (både Cites og ikke-Cites). Omsetningen av Cites-listede dyr og produkter av dyr er estimert til 1,8 milliarder USD i perioden 2016-2020, hvor reptiler (særlig krokodilleskinn) og fisk (særlig stør-kaviar), utgjør nær tre fjerdedeler. Global omsetning av planter under Cites er estimert til 9,3 milliarder USD i perioden 2016-2020, hvorav 66 prosent er tømmer. Dette representerer bare handel over landegrensene, og ikke handel innenfor landegrensene.