Kart over områder med størst kartleggingsmangler

Kartserien over områder med særlig høyt mangfold av truede arter er nå supplert med kart som viser områdene med de største kartleggingsmanglene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.06.2023

Kartsettet Miljødirektoratet nå publiserer viser de områdene som ble vurdert til å ha de største kartleggingsmanglene i det tidligere arbeidet med "Hotspots-kart".

Det nye kartet vil i utgangspunktet være mest egnet for overordnede planer som regionalplan, konseptvalgutredninger (KVU), store prosjekt slik som kraftlinjer og lignende.

Kartet viser de områdene som har over 95, 90 og 75 % kartleggingsmangler i Norge per 2018.  Disse områdene kan ha særskilt behov for ytterligere kartlegging, spesielt om de også er vurdert til å være "hotspots". Merk, "blanke" områder er ikke nødvendigvis godt kartlagt, jf. naturmangfoldloven § 8, men de er ikke blant topp 75 % områder i landet som er dårligst kartlagt.

De større områdene som utpeker seg er indre strøk slik som Hardangervidda og Femundsmarka, og det er økende grad av kartleggingsmangler jo lengre nord en kommer.

Sammenlignbart med "Hotspots"-kartet

Kartet ble utviklet parallelt med "Hotspots"-kartet slik at disse er sammenlignbare. "Hotspots"-kartet over områder med særlig høyt mangfold av truede arter ble publisert i 2020, med bakgrunn i naturmangfoldmeldingen (Meld. St. 14 (2015-16) - Natur for livet).

Merk at begge kartene tar utgangspunkt i rødlista for arter 2015. Hvorvidt dette påvirker hva som utgjør "hotspots" er inntil videre uavklart, men vi anbefaler å se til Rødlista for arter 2021 for ytterligere detaljering. Angående arbeidet med "Hotspots-kart" så er kartleggingsmangel her definert som det motsatte av kartleggingsintensitet, slik at 5 % kartleggingsintensitet er lik 95 % kartleggingsmangel.

Datasettet synliggjør kartleggingsmangler for følgende artsgrupper:

  • Insekter og edderkoppdyr
  • Karplanter
  • Lav
  • Moser
  • Sopp

Det nye kartsettet er per nå tilgjengelig i følgende karttjeneste: 
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/truet_natur/MapServer

Kartsettet vil bli tilgjengeliggjort i Naturbase ved neste oppdatering.

Miljødirektoratet jobber med å oppdatere og utvikle disse karttjenestene til å reflektere rødlista for arter 2021.