Kort frist: Kommuner kan søke om tilskudd til felling

Kommuner som ønsker å søke om tilskudd til styrking av arbeidet knyttet til skadefelling av rovdyr må søke innen 15. juli.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.06.2023

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett bevilget 11 millioner kroner til styrking av forberedelser til skadefelling av rovdyr.

Kommunale fellingslag utfører de fleste skadefellinger av rovvilt. Skadefelling er felling av rovvilt for å forebygge eller forhindre skade på beitedyr. Miljødirektoratet og statsforvalter gir tillatelse til skadefelling etter gitte kriterier.

Det er kun kommuner som kan søke om midler.

Kommunene kan søke om tilskudd til tilrettelegging for fremtidige skadefellingsoppdrag i regi av kommunen. Som tilrettelegging regnes kursvirksomhet, tekniske hjelpemidler, kommunikasjonsutstyr, og annet materiell eller aktivitet som gir grunnlag for økt effektivitet i fremtidige skadefellingsoppdrag.

Kommuner kan i tillegg søke om tilskudd til organisering og forberedelser av kommunale/interkommunale fellingslag.

Kommuner med vesentlige rovviltskader og mange gjennomførte fellingsoppdrag vil bli prioritert.

Les mer om kommunenes ansvar i rovviltforvaltningen her.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/kommunens-ansvar/