Rovviltnemnda overtar forvaltning av gaupe i Hedmark

Ettersom gaupebestanden i Hedmark ligger over Stortingets bestandsmål overtar rovviltnemnda forvaltningsansvaret. Nord-Norge nærmer seg også målene.

Publisert 15.06.2023

Rovdata publiserte siste års bestandsstatus for gaupe  7. juni. Oversikten viser at bestanden nasjonalt har økt med 13 familiegrupper fra i fjor, og gaupebestanden ligger nå over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt. 

Miljødirektoratet har vært restriktive med å åpne for jakt i regioner som ligger under Stortingets bestandsmål, og her ser vi nå en økning i bestandene.  

Nemnda overtar ansvaret i Hedmark  

For å kunne unngå skader på beitedyr samtidig som vi skal bevare rovviltbestandene har Stortinget satt nasjonale og regionale bestandsmål for gaupe, bjørn, ulv og jerv, og lagt føringer for å skille mellom områder prioritert for beitedyr og områder prioritert for rovdyr.   

Når gaupebestanden ligger under Stortingets regionale bestandsmål har Miljødirektoratet forvaltningsansvaret, og bestemmer om det skal åpnes for kvotejakt og fatter kvoter for felling for å unngå skade, såkalt betinget kvote for skadefelling. Denne kvoten kan Statsforvalteren benytte dersom det oppstår skade på sau eller tamrein. Når bestanden ligger på eller over bestandsmålet overtar de regionale rovviltnemndene dette ansvaret.  

Ettersom bestanden nå ligger over Stortingets mål i region 5 Hedmark overføres ansvaret til rovviltnemnda i region 5.   

Rovviltnemnda i region 5 har nå ansvaret for alle de fire store rovviltartene.  

Nemnda har de siste årene selv anbefalt Miljødirektoratet å ikke åpne for kvotejakt.  

Miljødirektoratet har skrevet vedtak om betinget kvote for skadefelling av gaupe for region 5 som varer ut juni, eller til nemnda har fattet eget vedtak.  

Økning i Nord-Norge  

I tillegg ser vi at bestanden i region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark har økt. I disse regionene har bestanden ligget under målet i mange år. Sist bestandsmålet var oppnådd i region 7 var i 2011 og i region 8 i 2013.  

Se status for bestandsmålene for alle arter og regioner her:  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/rovviltforvaltning/