Tester ny kartlegging for marine naturtyper

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet foreslått en instruks for kartlegging av marine naturtyper, som i sommer skal testes i Larvik og Vega.

Publisert 07.06.2024

Endelig instruks forventes å være klar i slutten av 2025.  Forslaget fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), som skal prøves ut i sommer, skal senere ut på offentlig høring slik at berørte parter får si sin mening om den.

Tester både i 2024 og 2025

Miljødirektoratet hadde oppdraget ute på anbud, og fikk ni tilbud på testing av kartleggingsinstruksen i Larvik og ni på Vega. Norconsult ble valgt for Larvik, og Muliticonsult for Vega. Det var oppstartsmøter for begge prosjektene 4. juni 2024.

Denne første utprøvingen gjelder de naturtypene som per nå omfattes av kartleggingsinstruksen. Instruksen vil bli utvidet med flere naturtyper, og disse vil bli testkartlagt i 2025.

Fremgangsmåte for konsulenter

Miljødirektoratet oppnevnte i 2020 ei ekspertgruppe bestående av NIVA, Havforskningsinstituttet (HI) og Norges geologiske undersøkelser (NGU), med oppdrag om å identifisere forvaltningsrelevante marine naturtyper etter de kriteriene som var lagt for naturkartlegging etter kartleggingsmetodikken "NIN natur i Norge". I 2021 kom et forslag fra ekspertgruppen på 30 forvaltningsrelevante naturtyper.

Etter utvelgelsen av de 30 naturtypene har ekspertgruppens arbeid vært rettet mot å få etablert en instruks for marin kartlegging. Instruksen er en fremgangsmåte konsulentene skal benytte når de kartlegger norsk marin natur på oppdrag fra en offentlig instans.