Forklarer hva lurv er

Ny rapport gir oversikt over ulike typer lurv, som skader miljøet både i Oslofjorden og mange andre steder langs norskekysten.

Publisert 07.06.2024

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (Niva) laget rapporten Hva er lurv? Er all lurv indikator for dårlig økologisk tilstand?.  

Nyttig oppslagsverk for kartleggere

Rapporten gir oversikt over de vanlige artene som danner lurv, og kan være et nyttig oppslagsverk for de som driver med kartlegging av marine naturtyper. 

Lurv kveler ålegrasenger og tareskog, som er viktige for fisk og naturmangfold. Ikke minst gjelder dette i Oslofjorden.  

Definerer lurv

Niva foreslår i rapporten følgende definisjon av lurv: 

Lurv er en uformelig masse av sammenvevde fintrådige alger, der enkeltindividene er vanskelige å skille fra hverandre. Lurven er dannet av fintrådige, opportunistiske alger, inkludert rørforma grenete og ugrenete arter, bentiske kiselalger og trådforma blågrønnbakterier, og kan forekomme både fastsittende og løstliggende. 

Indikerer dårlig miljøtilstand

Forekomst av lurv indikerer dårlig tilstand og negativ påvirkning på økosystemet dersom den forekommer i høy tetthet (det vil si kategori vanlig eller dominerende) på fjell eller sedimentbunn, på tang, tare og ålegras, eller dersom lurven har overtatt for stedegne, flerårige habitatdannende arter.