Sjekker merking og emballasje for farlige kjemikalier

Miljødirektoratet kontrollerer i vår på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.03.2019

Mange kjemikalier er skadelige dersom de ikke oppbevares, håndteres og avhendes på riktig måte.

– Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier, er ansvarlige for at fareklassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Nesten alle farlige kjemikalier skal merkes med  røde og svarte symboler som angir fareklasse. De farligste kjemikaliene er ikke lov å selge til forbrukere og enkelte farlige kjemikalier skal utstyres med en barnesikker lukkemekanisme.

Les mer om krav til klassifisering og merking av kjemikalier

Se hva de forskjellige symbolene betyr

Landsdekkende aksjon

Miljødirektoratet kontrollerer i mars at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket). Aksjonen er en oppfølging av en rekke tidligere butikkontroller, sist i 2018.

Sjekker spesielt visse kjemikalier som er underlagt begrensinger

I år vil Miljødirektoratet også se spesielt på visse typer kjemikalier som inneholder stoffer som er underlagt spesielle begrensinger.

Dette er stoffer som er oppført på den såkalte begrensningslista (Reach vedlegg XVII) fordi de har uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke.

– Vi vil for eksempel se på en stoffgruppe som kalles isocyanater, der det kreves at emballasjen inneholder hansker ved salg til forbrukere. Vi vil også se på lampeoljer og tennvæsker der det er spesielle krav til merking og emballering (maksimalt 1 liter og svart, ugjennomsiktig beholder) ved salg til forbrukere. Andre stoffer vi vil se på er sykloheksan i kontaktlim og diklormetan i malingsfjerner, sier Veulemans.