Brexit-konsekvenser på miljøområdet

31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Samtidig startet en overgangsperiode.

Publisert 21.12.2020

I denne overgangsperioden er Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det har derfor vært få praktiske endringer i Norges forhold til Storbritannia.

Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020.

Konsekvenser for Norge

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU kan også få konsekvenser for Norge.

Norges forhold til Storbritannia vil i liten grad endres dersom brexit skjer på grunnlag av en avtale mellom EU og Storbritannia. Hvis Storbritannia derimot forlater EU uten en avtale, vil det få konsekvenser på flere områder.

Et slikt utfall vil få betydelige konsekvenser for Norge. Dette fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen, og andre avtaler som Norge har med EU. På klima- og miljøområdet gjelder dette særlig handel med klimakvoter, kjemikalier, avfall og tømmer.

Utenriksdepartementets (UD) nettside med spørsmål og svar om brexit

Forhandlinger om frihandelsavtale

EØS-/Efta-landene forhandler parallelt med EU om en frihandelsavtale med Storbritannia. Avtalen er ikke ferdig. En avtale vil uansett ikke kunne tre i kraft før tidligst i mars 2021.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om utfallet i forhandlingene på miljø og klima når tiden for enighet nærmer seg.

Les mer om forhandlingene om en frihandelsavtale på Nærings- og fiskeridepartementet nettside.

Handel med klimakvoter

Dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale, vil kvoter utstedt til britiske kvotepliktige virksomheter og kvoter som er utstedt for auksjonering av Storbritannia, være merket og vil ikke kunne brukes til oppgjør i EUs kvotehandelssystem (EU ETS) av kvotepliktige virksomheter.

En utmelding uten avtale kan få ytterlige konsekvenser for EU ETS - Les mer her

Handel med kjemikalier

Alle norske virksomheter som plasserer stoffer på markedet i EU/EØS må forberede seg på at Storbritannia snart forlater EU.

ECHA har mye informasjon på sine nettsider. Se mer informasjon hos ECHA.

Handel med avfall

Storbritannia er en del av OECD og gjeldende samtykker for eksport/import av avfall Norge-Storbritannia vil fortsatt være gyldige, selv om de går ut av EU uten avtale.

Dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale, vil det etter utmeldingstidspunktet være tre typer eksport til Storbritannia som blir ulovlig.

Det er ingen samtykker for slik eksport i dag, det er derfor ingen endringer i de samtykkene som er gyldige.

Følgende avfall kan ikke eksporteres til Storbritannia dersom Storbritannia forlater EU uten avtale:

  • eksport av avfall til deponering
  • eksport av husholdningsavfall (200301 mixed municipal waste)  
  • eksport av kvikksølv

Mer om konsekvenser på avfallsområdet (engelsk).

Handel med tømmer

Hvis Storbritannia forlater EU uten avtale, vil ikke landet være bundet av EUs tømmerforordning. Etter uttredelsesdatoen vil Storbritannia betraktes som tredjeland.

Konsekvensen blir at norske virksomheter som importerer tømmer og trevarer vil måtte ha en ordning for tilbørlig aktsomhet for innførsler fra Storbritannia.

Miljødirektoratet vil, tilsvarende som for andre tredjeland, kunne føre tilsyn med import av tømmer og trevarer fra Storbritannia.

Mer informasjon om konsekvenser av brexit

Utenriksdepartementets nettside med spørsmål og svar om brexit