Vil verne viktig skog på Helgeland

Miljødirektoratet tilrår vern av 19 skogområder på Helgeland. Områdene har store naturkvaliteter, men også betydning for lokal treindustri.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.06.2022

– Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, med betydelig forekomst av rødlistede arter. Skal vi sikre naturmangfoldet for kommende generasjoner, må vi ta vare på naturen vi har. Vern er et viktig virkemiddel for å sikre trua natur. Derfor foreslår vi nå å verne 19 skogområder som har viktige naturverdier på Helgeland, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

De foreslåtte verneområdene ligger i kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes. Områdene ligger i hovedsak på Statskog SF sin grunn, i tillegg til et lite område på privat grunn som er tilbudt gjennom ordningen frivillig vern.

I de foreslåtte verneområdene finner vi 90 rødlistede arter, og av disse er 38 truet. Det er også funnet 6 rødlistede naturtyper i områdene, blant annet kalkskog og boreal regnskog.

Se kart over alle områdene og naturverdiene i denne nye kartfortellingen fra Miljødirektoratet.

Balanserer naturverdier og samfunnsmessige konsekvenser

Miljødirektoratet anbefaler Klima- og miljødepartementet vern av ca. 49,8 km2. Av dette er ca. 27,1 km2 produktiv skog.

Det er registrert store naturkvaliteter i områdene. Samtidig er skog- og trenæringen viktig på Helgeland, særlig sponplatefabrikken Arbor som ligger i Hattfjelldal kommune.

Basert på datagrunnlaget, faglige prioriteringer i skogvernet og føringer fra Klima- og miljødepartementet ble 10 verneverdige områder tatt ut av verneprosessen før høring. I tillegg anbefales det nå å redusere verneforslaget med 900 daa, sammenlignet med høringsforslaget. Dette kan få negative effekter for viktige miljøkvaliteter, samtidig som det vil frigjøre ca. 8000 m3 til skogbruk og skogindustri.

– Selv om det i løpet av verneprosessen er tatt ut noe areal av hensyn til skogbruk og skogindustri, vil dette verneforslaget beskytte svært viktige naturområder. Vi mener derfor at tilrådingen ivaretar både de viktigste naturverdiene og øvrige samfunnsmessige interesser knyttet til områdene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fakta: Slik har verneprosessen foregått

  • Miljødirektoratet fikk i 2016 oppdrag om å gjennomgå Statskog SF sine skogeiendommer for å identifisere verneverdig skog, og legge til rette for at verneverdig skog i deres eie kan vernes etter naturmangfoldloven.
  • Miljødirektoratet fikk i april 2019 oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å skaffe data om verneverdier og næringsmessige konsekvenser av vern på Statskog SF sin grunn i Nordland.
  • På oppdrag fra Miljødirektoratet gjorde NIBIO en utredning av skogressurser og konsekvenser av vern for lokal virkestilgang, i tillegg har Miljødirektoratet sammenstilt hvilke naturfaglige kvaliteter som finnes i områdene. Dette kan du ser mer om i (LENKE Rapport M-DIR 2048)
  • Statsforvalteren i Nordland har hatt ansvar for å melde oppstart av verneplanprosess og gjennomføre høring av et verneforslag.
  • Statsforvalteren i Nordland anbefalte i sin tilråding å endre vernegrensene, sammenlignet med høringsforslaget. Dette vil i så fall medfører at ca. 900 daa tas ut av verneforslaget, noe som vil frigjøre ca. 8000 m3 skogsvirke til skognæring og skogindustri.
  • Miljødirektoratet har i all hovedsak tatt Statsforvalterens anbefaling til følge i sitt verneforslag.
  • Klima- og miljødepartementet skal behandle saken videre før den eventuelt vedtas av regjeringen.

Les mer om tilrådningen her.