Endringer i bestemmelser om laksefiske fastsatt

Miljødirektoratet har nå fastsatt nødvendige endringer av bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk, i til sammen 33 vassdrag og to sjøregioner.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.05.2022

Anadrome laksefiske er laks, sjøørret og sjørøye. Endringene i forskriftene som regulerer laksefisket var ute på høring tidligere i år.

Foreslår mindre justeringer i laksefisket

Tanalaksen trenger fortsatt beskyttelse 

I fjor vedtok direktoratet å ikke åpne for fiske med faststående redskap i sjø i Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp, fordi flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget i Finnmark ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste årene. 

­–Prognosene for lakseinnsiget til Tana i år er minst like dårlige som de var for 2021 og Miljødirektoratet har derfor vedtatt å videreføre bestemmelsen om å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les om vedtaket om laksefisket fra 2021 her

Innfører påbud om gjenutsetting av sjøørret i Drammensfjorden

Drammenselva og Lierelva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylussalaris, og avbehandlingstekniske og smittvernmessigeårsaker er det en fordel at det er lite laks i infiserte elver. Miljødirektoratet har også vurdert konsekvensene ved å utvide området som åpnes for fiske etter laks med kilenot som små. Flere høringsinstanser pekte derimot på at bestandene av sjøørret for flere vassdrag i området er lave. Direktoratet fastsetter derfor en bestemmelse om at all sjøørret som fangstes i kilenot må gjenutsettes.

Justeringer i elv

I høringen ble flere vassdrag foreslått åpnet for fiske etter at rutiner for fangstrapportering nå er på plass. Disse er nå åpnet.

I Reisaelva blir det ikke åpnet for fiske etter laks. Grunnen er at tilstanden for laksebestanden i Reisa er dårlig, og et videre fiske ikke er forsvarlig. Etter innspill fra elveeierlaget er det også vedtatt at det heller ikke blir tillatt å fiske etter sjørøye.

For andre vassdrag ble det foretatt enkelte justeringer av fiskebestemmelsene, etter innspill fra blant annet elveeierlag.