Fleire helsefarlege stoff i leiketøy kan bli forbode

For å gjere leikar til barn tryggare, foreslår EU å skjerpe reglane for helsefarlege stoff i leiketøy og forbetre tilsynsarbeidet.

Publisert 01.08.2023

– Noreg har saman med fleire andre land vore pådrivar for at det skal bli enklare å regulere stoff i leiker til barn, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les denne saka på bokmål her.

Fleire krav og meir kontroll

Leiketøy du kjøper i Noreg må følgje dei kjemiske og fysiske tryggingskrava gitt i leiketøyregelverket. I dag er det til dømes reglar for kreftframkallande stoff i leiketøy.

For å gjere leiketøy endå tryggare, er det særleg reglane for bruk av kjemikaliar og reglane for tilsynsarbeid som EU foreslår å forbetre. Nokre av tiltaka som blir foreslåtte er:

  • å innføre eit generelt forbod mot stoff som er hormonforstyrrande, som påverkar respirasjonssystemet, eller som er giftige for spesifikke organ
  • å gjere det enklare å regulere farlege stoff i leiker for barn over tre år
  • endringar som skal føre til betre overhalding og handheving av regelverket

Barn er meir sårbare for kjemikaliar

Dei kjemiske eigenskapane til leiketøy er strengt regulert, hovudsakleg gjennom eit eige leiketøyregelverk. Dette er eit felles europeisk regelverk som også gjeld i Noreg som følgje av EØS-avtalen.

EU foreslår no å innføre endringar i leiketøyregelverket for å sikre at det blir endå betre. Forslaget kjem som følgje av ei vurdering av det noverande regelverket og for å følgje opp måla frå EUs kjemikaliestrategi.

– Noreg har i mange år vore eit av dei leiande landa i Europa og globalt i arbeidet for å forby og avgrense bruken av farlege stoff. Miljødirektoratet deltek i aktivt inn i EUs arbeid med leiketøyregelverket der vi bidreg til skjerpa regulering av stoff som er helsefarlege, seier miljødirektør Ellen Hambro.

Førar tilsyn med leiketøy i Noreg

Reguleringar må følgjast opp med tilsyn og kontroll. I Noreg er leiketøy eit prioritert tilsynsområde for Miljødirektoratet.

– For at tilsyn skal vere effektivt, treng vi tydelege krav i regelverket og lett digital tilgang til dokumentasjon som kan seie om leiketøya er i tråd med regelverket eller ikkje. Det er også viktig med god regulering av netthandel, seier Hambro.

Miljødirektoratet har i dag fleire tilsynsprosjekt som omfattar leiketøy.

Forslaget skal diskuterast vidare

Leiketøybransjen må omstille seg når det har vorte semje om kva som blir dei endelege reglane.

Dette er førebels eit forslag som skal diskuterast vidare i EU, og det vil ta noko tid før arbeidet er ferdig.

Det er for tidleg å seie når nye krav vil gjelde i Noreg.

Leketøyforskriften skal sikre at leketøy ikke fører til helseskade og inneholder strenge sikkerhetskrav til leker for barn under 14 år.

De viktigste bestemmelsene er knyttet til kjemiske egenskaper og fysiske og mekaniske egenskaper. Leker som importeres og selges i Norge skal også overholde krav gitt i produktforskriften og kjemikalieregelverket Reach.

Sjå også