Små endringar i tap av sau og tamrein til rovvilt

Tap av sau til rovvilt har gått noko ned siste beitesesong. For reindriftsåret 2021/2022 er tapa av tamrein omtrent som førre reindriftsår.

Publisert 15.03.2023

Her kan du lese saken på bokmål

Søknadane om erstatning for tap av sau og tamrein forårsaka av rovvilt er ferdig behandla av Statsforvaltarane og statistikken er notilgjengeleg i Rovbase. 

Talet på sau og lam erstatta i 2022 har gått noko ned samanlikna med beitesesongen 2021. Totalt er 16 100 sau og lam erstatta, 750 færre enn året før. For reindriftsåret 2021/2022 viser erstatningstala at totalt 22 800 reinsdyr er erstatta som tapt til rovvilt, 75 fleire enn førre reindriftsår. 

– Stortingets strategi med førebyggjande tiltak i rovviltområde og uttak av rovvilt i beiteprioriterte område er hovudårsaka til at tapa av sau held seg låge samanlikna med tidlegare år, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Tap av tamrein varierer meirfrå år til år, og vi ser ikkje den same tydelege utviklinga over tid. 

– For tamreinnæringa er det langt vanskelegare å skilje rovvilt og tamrein då næringa nyttar store landområde både sommar og vinter som også inkluderer forvaltningsområde for rovvilt, primært jerv og gaupe, seier miljødirektør Hambro. 

Totalt er det utbetalt 45,1 mill. kroner for tap av sau og lam til rovvilt i 2022, og 93,5 mill for tap av tamrein i driftsåret 2021-2022. 

Når Statsforvaltarane utmåler erstatning blir tapstala i dei innkomne søknadene vurderteopp mot samla kunnskap om blant anna storleiken og områdebruken til rovviltbestandane, påviste tap til rovvilt i området, påvist observasjon av rovvilt og tapshistorikk.

Sjå oppdatert statistikk på vår temaside om tap til rovvilt.

I Rovbase innsyn kan du bryte ned tala på blant anna kommunar og reinbeitedistrikt:

Erstatning rein

Erstatning sau

Jerv og gaupe tok flest sauer 

Statsforvaltarane har behandla 1047 søknadar om tap av sau og lam til rovvilt i 2022, dette er ein liten nedgang frå 2021 det blei behandla 1076 søknadar om erstatning.

Totalt er det erstatta 2417 sau og 13 689 lam i 2022, mot 2535 sau og 14 329 lam i 2021. Tapa har gått mykje ned dei siste 15 åra.

Dei største tapa av sau og lam er forårsaka av jerv og gaupe. Delen som er erstatta som tapt til ikkje spesifisert freda rovdyr har gått nedover dei siste åra, og tilsvarandefleire blir då oppført som tap forårsaka av dei ulike rovviltartane.

Ulven er den av rovviltartane som drap færrast sau i 2022, totalt 685 sau og lam vart erstatta på grunn av tap til ulv beitesesongen 2022. 

Større variasjon i tap av tamrein til rovvilt 

Tap av tamrein til rovvilt har ikkje hatt tilsvarande jamn nedgang som for sau dei siste 15 åra. Det har vore stor variasjon i tap av tamrein mellom år.

Det vert erstatta flest tamrein tapt til kongeørn, jerv og gaupe. For siste reindriftsår,frå 1. april 2021 til 31. mars 2022, vart det erstatta 22 801 tamrein tapt til rovvilt. Det erein liten auke i tap til gaupe, og ein liten nedgang i erstatning for tap til jerv og kongeørn.

Tilsvarande som for saueerstatninganevert utbetalt det aller meste av tapa ut frå ei skjønnsvurdering basert på kunnskap om rovvilt og rovviltførekomst basert på overvakingog innmeldeobservasjonar, kunnskap om kor mange tamrein dei ulike rovviltartane drep, og skadedokumentasjon. Tap til ulv og bjørn er svært litesamanlikna med dei andre rovviltartane.   

Meir enn halvparten av tapa som blir erstatta er frå Finnmark (13 200).