Åpner 16 stengte lakseelver – strammer inn i Varanger

I Sør-Norge åpner begrenset laksefiske i 16 av 33 stengte elver, og to av seks stengte sjøområder. I nord strammes laksefisket inn i Varangerfjorden.

Publisert 09.07.2024

–  En ny oppsummering av fangsttall og fisketellinger viser at det fortsatt er nødvendig med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvene og fjordregionene fra Trøndelag og sørover, der fisket ble stanset 23. juni. I nord ser vi oss nødt til å begrense laksefisket i Varangerfjorden, inkludert sidefjorder og elver som renner ut i dem, sier leder for fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Raoul Bierach. 

  • De nye bestemmelsene om laksefisket, og vurderingene som ligger bak, er nederst i denne artikkelen

Begrenset åpning i sør 

Miljødirektoratet har nå konkludert om sommerens videre laksefiske i elver og sjøområder, på bakgrunn av en ny vurdering Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort av innsig, oppvandring og fangst av laks hittil i sesongen. Oppsummeringen viser at innsiget av mellomstor og stor laks er foruroligende svakt sør for Nordland. Mellomstor og stor laks er spesielt viktige fordi en stor andel av dem er hunnlaks, som har mye egg og produserer mange lakseunger. Det er heller ingen ting som tyder på at det har kommet uvanlig mye slik laks sent i sesongen. 

–  Vi delte elvene inn i tre grupper. De elvene som ikke kunne gjenåpnes for laksefiske, de som var usikre, og de som med rimelig sikkerhet kunne gjenåpnes forutsatt et forsiktig fiske ut sesongen, sier Raoul Bierach. 

Resultatet ble at 16 av de 33 elvene Miljødirektoratet stengte for laksefiske fra Trøndelag og sørover 23. juni, fra midnatt natt til torsdag 11. juli åpnes for et svært begrenset fiske under strenge betingelser.  

–  I noen av elvene vi stengte 23. juni tyder beregningene på at det allerede da var fisket mer laks enn elvene tåler. Hadde vi ventet med stengingen ville flere elver vært i samme situasjon, mens andre hadde hatt betydelig dårligere grunnlag for fiske ut sesongen, sier Bierach. 

Laksefiske i sjøen i fjordregionene Åfjord og Namsfjorden åpnes nå med halvert ukentlig fisketid resten av sesongen, mens det fortsatt blir stengt for fiske i fjordregionene Indre Rogaland, Dalsfjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden. 

Strammer inn i Varanger 

Nord for Trøndelag tas det normalt mest laks i elvene fra juli og utover i sesongen. Fordi fangstene tidlig i juli kan variere mye mellom år i de ulike elvene, er det fremdeles mer usikkerhet knyttet til lakseinnsiget i nord enn i sør. NINA konkluderer i sin vurdering med at det generelt ser bedre ut i Troms og Vest-Finnmark enn i andre deler av landet. Etter flere år med svakt lakseinnsig ser det i Varangerfjorden i Øst-Finnmark foreløpig ut til å bli enda færre laks enn tidligere. Dette skjer selv om mange elver allerede i flere sesonger har blitt stengt før normal sesongslutt, etter lokale vedtak. Sjølaksefisket tar mer enn 70 prosent av fangstene i denne regionen, og har ikke blitt innskrenket i samme periode. Laksefisket i sjø i Varangerfjorden reduseres derfor fra fire til to dager i de resterende to ukene av årets sesong, inkludert Karlebotn, Kjøfjord, Bøkfjord og Jarfjord. I elvene som renner ut i Varangerfjorden med sidefjorder, avsluttes laksefisket to uker før det som tidligere er blitt bestemt. Det betyr at laksefisket stenger 17. august i Komagelva, Skallelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva, og 1. august i Storelva, Munkelva, Haukelva, Braselva, Sandneselva, Klokkerelva og Nyelva.  

Bekymring for rømt oppdrettslaks 

Det har i år vært rømminger av oppdrettsfisk i til dels stort omfang enkelte steder i landet. Fisken som rømmer kan blande seg med den ville laksen, og i tillegg være bærere av fiskesykdommer. En del har meldt bekymring til Miljødirektoratet over at det med stengt laksefiske i elvene heller ikke blir fisket opp rømt oppdrettsfisk der. 

–  Utfisking av rømt fisk i elv er ofte lite effektivt, og spesielt tidlig i sesongen. I de elvene hvor laksefisket nå er stengt, og som er mest utsatt for rømt fisk, vil vi derfor vurdere om det er nødvendig å gjøre tiltak, sier Bierach. 

Elveeierne må ta ansvar 

I årets sesong har det kommet få laks på over tre kilo til elvene sør for Nordland. Lenger nord er det mer lokal variasjon i hvor mye laks som har kommet til elvene så langt. Derfor er det viktig at elveeierne i hele landet følger godt med på hvor mye fisk som kommer og hvor mange som fanges, og at de begrenser fisket der det er nødvendig.  

–  I tiden etter at vi stengte laksefisket en del steder er vi glade for at mange lokale elveeierlag har fulgt vår oppfordring, og sendt oss melding om ekstra innstramminger i fisket som de allerede har innført eller skal innføre snart. De som ennå ikke har gjort noen vurdering av forholdene for laksen i sin elv, bør gjøre dette snarest, sier Bierach. 

Her åpner laksefiske 

Av de 33 elvene som ble stengt for lakse- og sjøørretfiske fra klokken 24 natt til søndag 23. juni, åpner disse 16 for et svært begrenset fiske fra midnatt natt til torsdag 11.juli:  

Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna. 

Rogaland: Figgjo, Vikedalselva. 

Vestland: Oselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Åelva og Ommedalselva, Hjalma. 

Møre og Romsdal: Korsbrekkelva. 

Trøndelag: Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Namsenvassdraget inkludert Høylandsvassdraget og Sanddøla. 

Sjøområder stengt for laksefiske siden 23. juni, som åpner for fiske med kilenot, lakseverp, stang og håndsnøre fra 13. juli:  

Trøndelag: Åfjord og Namsfjorden. Ukentlig fisketid med kilenot og lakseverp er mandag kl. 18 til onsdag kl. 18 i Åfjord og mandag kl. 15 til onsdag kl. 15 i Namsfjorden (15. juli til 28. juli).

De nye bestemmelsene om laksefisket, og vurderingene som ligger bak:

NINA ProsjektnotatUnderveisvurdering.pdf

notat - Dialog mellom Miljødirektoratet og Sametinget (1).pdf

Oppdatert vurdering.pdf

Oppdaterte ekstraordinære tiltak i laksefisket i sjø og elv.pdf

Scenarioer.xlsx