43 oslofjordkommunar får støtte til å fjerne nitrogen

Miljødirektoratet deler ut 32 millionar kroner i tilskot til nitrogenfjerning frå avløpsreinseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt.

Publisert 18.03.2024

– Miljøtilstanden i Oslofjorden er alvorleg, men vi veit også at det er mogleg å snu den negative utviklinga med konkrete tiltak. 20 prosjekt får no støtte til å komme i gang med nødvendig planlegging og oppgraderingar for å leggje til rette for nitrogenreinsing. Dette vil bidra til at vi kjem raskare i gang med den avløpshandteringa Oslofjorden treng, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovudårsaker til dette:

  1. Forureining frå landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffa nitrogen og fosfor og dessutan ulike miljøgifter.
  2. Langvarig overfiske, med mellom anna botntråling som øydelegg for livet på havbotnen.
  3. Bygging i strandnære område, som stengjer allmenta ute frå friluftsliv og gir auka belastning på økosystema.

Les meir i tiltaksplanen for å betre miljøtilstanden i Oslofjorden

Reduserer nitrogen frå avløpsreinseanlegg

Stortinget har i statsbudsjettet i år løyvd 32 millionar kroner til ei tilskotsordning for å redusere utslepp av nitrogen frå kommunalt avløpsvatn. Miljødirektoratet fekk 34 søknader med ein samla søknadssum på 53 millionar kroner.

43 kommunar og interkommunale selskap blir tildelte midlar – hovudsakleg i nedre del av nedbørfeltet til Oslofjorden. Prosjekta handlar om kompetansebygging, planlegging, pilotanlegg og utgreiingar av moglege løysingar, både overordna og konkrete tekniske løysingar.

– Det er nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden så hurtig som mogleg for at miljøtilstanden skal bli betre. Vi har prioritert prosjekt som gir raskast mogleg reduksjon av nitru gentil førselane til Oslofjorden og prosjekt der midlane komme fleire kommunar til gode, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.