Sammendrag

Kystlynghei er en seminaturlig, åpen og heipreget naturtype i et oseanisk klima, dominert av dvergbusker med røsslyng som en viktig art, formet gjennom rydding av kratt og skog, og betinget av langvarig hevd med beite, lyngsviing/brenning, lyngslått eller en kombinasjon av disse. Kystlynghei er en sterkt trua naturtype, og en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. De viktigste trusselfaktorene for kystlyngheia er gjengroing på grunn av opphørt hevd, sammen med tilplanting og spredning av skog, oppdyrking, gjødsling og nedbygging.

Kystlynghei har vært fulgt opp gjennom faggrunnlag med handlingsplan for kystlynghei siden 2013. Resultater fra perioden 2013-2023 viser at man er kommet godt i gang og at tiltakene virker. Forvaltningsmodellen for å gjennomføre handlingsplanen bidrar til å mobilisere, målrette og kvalitetssikre tiltak i samarbeid med miljø- og landbruksforvaltning, grunneiere/skjøtselsarbeidere og fagmiljøer.

Skjøtselsinnsats videreført på nivået i 2023 bidrar til å ta vare på et utvalg enkeltlokaliteter. Dette vil ikke på sikt være tilstrekkelig til å ivareta nasjonal utbredelse og variasjon av naturtypen, eller tilhørende artsmangfold. Om også skjøtsel på dagens nivå opphører, og uten noen videre tiltak, vil konsekvensen bli at kystlynghei som naturtype, og trolig noe av det tilhørende artsmangfoldet, over tid går tapt fra Norge. Handlingsplanen for kystlynghei videreføres derfor fram til 2037.

Handlingsplanen skal bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser, mål og forpliktelser i nasjonalt lovverk og nasjonale mål for naturmangfold. Naturtypen og variasjonen av kystlynghei i Norge skal ivaretas innenfor hele det naturlige utbredelsesområdet, noe som betyr kysten fra Hvaler nordover til Troms og Finnmark fylke.

Det overordna målet for handlingsplanen er at naturtypen kystlynghei ivaretas nasjonalt og at utviklingen bedres. Dette innebærer at utbredelse og forekomst av kystlynghei i Norge, og tilstanden på kystlyngheiarealer, bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtyper fram mot 2037. Fire tematiske delmål skal bidra til å nå det overordna målet: langsiktig skjøtsel og restaurering i hele landet, effektivt samarbeid og organisering, god kunnskap og dokumentasjon, og god veiledning og formidling.

Handlingsplanen gir prioriterte tiltak for å nå hvert av de fire delmålene. Videre omtales virkemidler som vil være sentrale i gjennomføringen av planen, organisering av arbeidet og samordning på tvers.

Publisering av nye rødlistevurderinger av trua naturtyper vil være sentrale tidspunkter for å vurdere måloppnåelse for handlingsplanen. I tillegg vil måloppnåelse og avstand til oppsatte mål vurderes underveis i handlingsplanperioden. Samla måloppnåelse i planperioden vil evalueres i sluttåret 2037.

Coastal heathlands

Helpful English text

Coastal heathland is a semi-natural habitat type with open, treeless heaths in an oceanic climate, dominated by dwarf bush vegetation with heather (Calluna vulgaris) as a dominating species. The habitat is shaped through clearing of scrub and forest and conditioned by many years of anthropogenic management like year-round grazing, controlled burning, scything or a combination of all. Coastal heathland is an endangered habitat type and a selected habitat type according to Norwegian biodiversity law. The most prevalent threats are overgrowing by shrubs due to ceased management, planting and dispersal of forest, cultivation, fertilization and land-use change.

Coastal heathlands have been followed up through a knowledge-based action plan since 2013. Results from the plan period 2013-2023 shows that the implemented measures have been initiated and are effective. The management model for implementing the action plan is contributing to mobilize, focus and keep the quality high in the collaboration with environmental and agricultural management, landowners, managers and specialist communities.

Continuing the measures active in 2023 helps keeping up the quality of a selected few locations. However, this is not sufficient to preserve national spread and variation in the habitat type and its accompanying biodiversity. If management practices at the level of today stops and no other measures are implemented, the consequence will be that coastal heathlands and its biodiversity will be lost in Norway. The action plan for coastal heathland is therefore being continued to 2037.

The updated action plan will aid national duties and laws, as well as to reach goals and commitments in international conventions. The habitat type and variation within coastal heathlands in Norway will be safeguarded in all its natural range, from the coast in Hvaler, to Troms and Finnmark county.

The overarching goal of the action plan is to, long term, take care of the habitat type coastal heathland, while at the same time bettering its status. This means that the spread and occurrence of coastal heathlands in Norway, as well as their quality, need to be improved enough to make the habitat type classified as less threatened on the red list assessment for nature types before 2037. Four thematic sub-goals will help reach the overarching goal: long-term management and restauration throughout the country, effective collaboration and organization, good knowledge and documentation, and good guidance and communication.

The action plan provides prioritized measures to reach each of the four sub-goals. Furthermore, central tools and techniques for implementing the plan, organizing work and collaboration across sectors are discussed.

The publication of new red lists for endangered habitat types will be important to assess target achievement and quality for the action plan. Target achievement and distance to the set goals will be assessed throughout the plan period, and overall target achievement will be evaluated in 2037.

 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid